Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje - Komunikat dla osób pozostających w izolacji

Aktualności » Burmistrz Miasta Cieszyna informuje - Komunikat dla osób pozostających w izolacji

2020-04-09 10:12

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, określone zostały poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:

 • które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,

 • zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,

 • mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,

 • chorych na COVID-19

– należy postępować w sposób opisany w poniższych Wytycznych szczegółowych.

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

WYTYCZNE DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W IZOLACJI

Izolacja to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytworzonymi przez osoby przebywające w izolacji (wytyczne stosuje się dla całego gospodarstwa domowego):

 1. osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady powstałe w związku z jego bytowaniem w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym;

 2. wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;

 3. worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;

 4. po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;

 5. osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;

 6. worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady;

 7. przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;

 8. odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

Magazynowanie odpadów zebranych w workach należy prowadzić w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów, w oznakowanych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

UWAGA! W związku z faktem, iż samorządy gminne (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast) nie są dysponentami danych adresowych osób podlegających izolacji, Burmistrz Miasta Cieszyna prosi osoby podlegające izolacji lub właścicieli nieruchomości, na których osoby takie przebywają, o bezpośredni kontakt z Urzędem Miejskim W Cieszynie pod numerem tel. 33 47 94 273, -278, celem ustalenia szczegółowych zasad zgłaszania zapotrzebowania na odbiór odpadów oraz warunków wykonania usługi ich odbioru.