Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w mieście Cieszynie, na obszarze obrębów ewidencyjnych: 1-24, 29-32, 41-45, 65-72.

Aktualności » Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w mieście Cieszynie, na obszarze obrębów ewidencyjnych: 1-24, 29-32, 41-45, 65-72.

2019-06-26 13:47

Burmistrz Miasta Cieszyna

jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków na mocy porozumienia ze Starostą Powiatu Cieszyńskiego

informuje, że w dniach od 8 lipca do 26 lipca 2019 roku, w poniedziałki w godzinach od 900 do 1600, w dniach od wtorku do czwartku w godzinach od 800 do 1500, w piątki w godzinach od 800 do 1400 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, w sali nr 126 zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w mieście Cieszynie, na obszarze obrębów ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 i 72.

 

Dokumentacja tego projektu, składająca się z: wypisów z rejestru gruntów, wypisów z rejestru budynków, wypisów z rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali i mapy ewidencyjnej opracowana została na podstawie art. 20 ust 1-3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 393).

Wszyscy zainteresowani, w szczególności właściciele i wieczyści użytkownicy nieruchomości, mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi do danych zawartych w tej dokumentacji.

Z praw powyższych skorzystać winni wszyscy, których interesu prawnego dotyczą dane określone w wyłożonym projekcie tak, aby na tym etapie postępowania ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Zainteresowane osoby proszone są o przybycie w podanym terminie z dokumentami tożsamości wraz z numerem PESEL lub REGON. W imieniu osób nieobecnych mogą występować właściwie, w formie pisemnej upoważnieni pełnomocnicy.

Nieprzybycie i nieskorzystanie z prawa wglądu w wyżej określonym terminie i miejscu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków, zgodnie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.