Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA

Aktualności » INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA

2019-04-30 12:28

W związku z informacjami medialnymi, które dotyczą planowanej przez prywatnego inwestora budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Sportowej w Cieszynie informuję, że o sprawie zostałam powiadomiona na początku kwietnia br., w związku z wpłynięciem do Urzędu Miejskiego w Cieszynie w dniu 25.03 br wniosku o zgodę na usunięcie drzew z działki na której planowana jest inwestycja.

Zleciłam natychmiast II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna dokonanie kontroli dokumentacji i procedury wydawania decyzji administracyjnej dla tej inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Cieszynie stwierdzono, że:

  1. Wniosek o wydanie decyzji ustalenia inwestycji celu publicznego, wpłynął do Urzędu Miejskiego w Cieszynie w dniu 18 maja 2017 r.
  2. Na podstawie wezwania, został on przez pełnomocnika inwestora uzupełniony w dniu 22 czerwca 2017 r.
  3. Załącznikiem do wniosku była analiza rozkładu pól elektromagnetycznych wokół stacji bazowej.
  4. Przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
  5. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania została zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w okresie 04 – 17.07.2017 r.
  6. Ogłoszenie o dokonaniu uzgodnień i możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz możliwości składania uwag zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w okresie 1 – 16.08.2017 r.
  7. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego została wydana dnia 17.08.2017 r.
  8. Obwieszczenie o wydaniu decyzji i możliwości wniesienia odwołania zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w okresie 17.08 – 14.09.2017 r.
  9. W ramach postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ze względu na brak obowiązku ustawowego, nie przeprowadzono analizy zabudowy sąsiedniej w celu ustalenia warunków i wskaźników ładu przestrzennego.

Powyższe informacje zostały przygotowane w oparciu o dokumentację będącą w posiadaniu wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Mając na uwadze wagę przedmiotowej sprawy oraz aby uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji podjęłam decyzję o zmianach organizacyjnych w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Osobą upoważnioną w moim imieniu do udzielania wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie jest II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna Przemysław Major.