Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Informacja dla organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Aktualności » Informacja dla organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

2019-09-09 07:50

Informacja dla organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu zainteresowanych realizacją zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzeniem placówek dla osób bezdomnych

 

W pierwszym kwartale 2020 roku planowane jest zakończenie inwestycji polegającej na dostosowaniu nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 w Cieszynie na cele noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

W wyniku inwestycji powstaną następujące placówki dla osób bezdomnych – noclegownia z 24 miejscami, schronisko z 40 miejscami, a także mieszkanie chronione dla 3 osób.

W schronisku planowane jest także uruchomienie kilku miejsc z usługami opiekuńczymi.

Gmina Cieszyn planuje w kolejnych latach zlecać prowadzenie tych placówek organizacji pozarządowej, w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakłada się, że organizacja pozarządowa prowadzić będzie, na podstawie zlecenia gminy Cieszyn, placówki dla osób bezdomnych z liczbą miejsc odpowiadającą potrzebom gminy Cieszyn, jednocześnie dysponować będzie całą nieruchomością na podstawie umowy najmu bądź dzierżawy. W zakresie pozostałych wolnych miejsc w placówkach organizacja pozarządowa będzie miała możliwość podejmowania także współpracy z innymi gminami.

W związku z zapewnianiem w schronisku miejsc z usługami opiekuńczymi, organizacja zobowiązana będzie do zatrudnienia personelu z odpowiednimi kwalifikacjami, określonymi w art. 48a ust.2h ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w tym: pracowników socjalnych oraz opiekunów posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego lub udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

 

 

                                                                                                    Gabriela Staszkiewicz

                                                                                                    Burmistrz Miasta Cieszyna