Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Aktualności » Informacja o wynikach konsultacji społecznych

2020-04-01 12:56

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 0050.92.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 lutego 2020 r.

Możliwość przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5a ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm).

Tryb przeprowadzenia konsultacji został określony w uchwale nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna.

Konsultacje trwały od dnia 6 marca 2020 r. do dnia 16 marca 2020 r.

Konsultacje zostały ogłoszone w trybie określonym w ww. uchwale, tj. na:

  • na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie,

  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie,

  • na stronie internetowej Cieszyna,

  • w Wiadomościach Ratuszowych.

W wyznaczonym terminie jedna mieszkanka Cieszyna zgłosiła drogą elektroniczną swoje uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu uchwały. Szczegóły znajdą Państwo w załączonym pliku.