Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

Aktualności » Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

2020-03-19 07:40

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Nr 0050.70.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 lutego 2020 r., zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), oraz w związku z § 3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śl. 2017 r., poz. 4208).

Konsultacje trwały od dnia 26 lutego 2020 r. do dnia 6 marca 2020 r.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w trybie określonym w przytoczonej powyżej uchwale:

  1. w „Wiadomościach Ratuszowych” Nr 4/20 z dnia 14 lutego 2020 r.;
  2. na stronie internetowej Cieszyna, w zakładce: Aktualności;
  3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w zakładce: Aktualności;
  4. na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w zakładce: Tablica ogłoszeń.

Uwagi i opinie można było złożyć w formie:

  1. elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres: odpady@um.cieszyn.pl
  2. papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

W wyznaczonym terminie wpłynęły mailowo 2 formularze z uwagami, które po analizie nie zostały uwzględnione w projektowej uchwale. Wnioskodawcom uwag zostało przesłane stanowisko tut. organu odnośnie poruszonych kwestii.