Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna

Aktualności » Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna

2019-10-18 12:09

Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2020

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej, w okresie od 4 października do 14 października 2019 roku, można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2020

W okresie tym projekt uchwały dostępny był:

  • na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w zakładce: Konsultacje,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w zakładce: Aktualności,
  • na stronie internetowej Cieszyna, w zakładce: Aktualności.

W wydaniu Wiadomości Ratuszowych z 27 września 2019 roku opublikowane zostało Zarządzenie Nr 0050.625.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 września 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2020, a także informacja o konsultacjach.

Uwagi i opinie można było złożyć w formie:

  • elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres: poczta@mops.cieszyn.pl
  • papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie ww. projektu uchwały.

 

 

Cieszyn, 17 października 2019 r.