Inwestycje planowane od 2017 r. - wersja do konsultacji

Inwestycje miejskie » Inwestycje planowane od 2017 r. - wersja do konsultacji

Planowane do realizacji w kolejnych latach zadania o charakterze inwestycyjnym

Przedstawiona 10.02.2017 r. propozycja stanowi materiał do dyskusji

Kolejna propozycja, która ukaże się 8.09.2017 r. będzie już bezpośrednio stanowić materiał do prac nad budżetem miasta na rok 2018

 

 1. Budowa węzła przesiadkowego, czyli dworca autobusowo-kolejowego.

 2. Całkowita modernizacja ulicy Hajduka we wschodniej jej części, czyli od skrzyżowania z ul. Bobrecką do ul. Korfantego.

 3. Zwiększania dostępności komunikacyjnej Cieszyna z wykorzystaniem transportu kolejowego i autobusowego.

 4. Pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych.

 5. Budowa i remonty dróg i chodników, realizowane według oddzielnego harmonogramu.

 6. Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna.

 7. Dalsza rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, głównie poprzez lokalne inicjatywy mieszkańców.

 8. Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1.

 9. Likwidacja niskiej emisji, realizowana według oddzielnego harmonogramu.

 10. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, realizowana według oddzielnego harmonogramu.

 11. Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kochanowskiego, dostosowując go do nowych wymagań organizacyjnych, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 12. Odbudowa i remont murów oporowych na terenie Cieszyna.

 13. Organizacja i budowa miejsc parkingowych.

 14. Tereny rekreacyjne wzdłuż Alei Piastowskiej w ramach projektu transgranicznego.

 15. Remont „Domu Narodowego”.

 16. Realizacja zadań wynikających z budżetu obywatelskiego.

 17. Stadion miejski.

 18. Budowa w miejsce byłej „Drukarni Cieszyńskiej” obiektu wielofunkcyjnego z halą sportową, centrum sztuk walki i parkingami miejskimi.

 19. Dofinansowywanie remontu zabytkowych obiektów.

 20. Remont siedziby „Muzeum Drukarstwa”.

 21. Rewitalizacja Rynku i ul. Głębokiej.

 22. Modernizacja przystanków miejskich.

 23. Sala gimnastyczna przy SP 7.

 24. Rozbudowa monitoringu miejskiego.

 25. Doposażanie wystroju świątecznego miasta.

 26. Podniesienie jakości i dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego.

 27. Modernizacja taboru autobusowego transportu miejskiego.

 28. Znakowanie rowerów w ramach projektu transgranicznego.

 29. Remont Teatru.

 30. Modernizacja magazynów Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 31. Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy SP 3.

 32. Modernizacja kąpieliska miejskiego.

 33. Agregat do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 34. Remont szaletów miejskich przy ul. Ratuszowej.

 35. Rewitalizacja Miejskich Hal Targowych wraz z terenem przyległym.

 36. Modernizacja obiektów sportowych pod Wałką.

 37. Modernizacja stoku narciarskiego wraz z wyciągiem na „Cieślarówce”.

 38. Budowa „miasteczka rowerowego”.

 39. Rewitalizacja terenu „amfiteatru” przy ul. 3 Maja.

 40. Zaplecze lekkoatletyczne przy SP 3.

 41. Budowa skateparku.

 

      Ta lista, po modyfikacjach wynikających z konsultacji, będzie z pewnością punktem wyjścia do prac budżetowych na rok 2018, które to prace rozpoczynamy w czerwcu 2017 r. Dlatego zapraszam Państwa do zgłaszania swoich propozycji. Można to robić zgodnie z procedurą uchwalania budżetu w formie zgłaszania wniosków mieszkańców do budżetu. Wówczas terminem, do którego należy złożyć wniosek jest dzień 31 sierpnia.

      Można też korzystać z poza proceduralnych form i przedstawiać swoje propozycje czy to burmistrzowi, czy też radnym. Z pewnością każdy z nas chętnie Państwa wysłucha i odniesie się do możliwości realizacji danego zadania. Ja zapraszam Państwa na spotkanie poświęcone temu tematowi 15 marca 2017 r. o godz.17.00 w „Domu Narodowym”.