Inwestycje planowane od 2018 r. - wersja do konsultacji

Inwestycje miejskie » Inwestycje planowane od 2018 r. - wersja do konsultacji

Planowane do realizacji w kolejnych latach zadania o charakterze inwestycyjnym.

Przedstawiona 06.04.2018 r. propozycja stanowi materiał do dyskusji.

Kolejna propozycja, która ukaże się 07.09.2018 r., będzie już bezpośrednio stanowić materiał do prac nad budżetem miasta na rok 2019.

 

 

 1. Budowa węzła przesiadkowego, czyli dworca autobusowo-kolejowego – inwestycja zostanie oficjalnie oddana do użytku 27.04.2018 r.

 2. Zwiększanie dostępności komunikacyjnej Cieszyna z wykorzystaniem transportu kolejowego i autobusowego – chociaż nie jest to zadanie własne miasta, to jednak konieczne są w tym zakresie usilne starania Cieszyna, aby współpracując z samorządem wojewódzkim i powiatowym zapadały dla nas korzystne decyzje.

 3. Budowa i remonty dróg i chodników, w tym ścieżek spacerowych i rowerowych, realizowane według oddzielnego harmonogramu.

 4. Modernizacja oświetlenia publicznego Cieszyna.

 5. Dalsza rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, głównie poprzez lokalne inicjatywy mieszkańców.

 6. Likwidacja niskiej emisji, realizowana według oddzielnego harmonogramu.

 7. Remont wieży ratuszowej.

 8. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, realizowana według oddzielnego harmonogramu.

 9. Odbudowa i remont murów oporowych na terenie Cieszyna.

 10. Organizacja i budowa miejsc parkingowych. W tym analiza możliwości wybudowania we współpracy z powiatem cieszyńskim hali sportowej, połączonej z parkingami wielopoziomowymi, przy ul. 3 Maja w miejscu dawnego amfiteatru.

 11. Tereny rekreacyjne wzdłuż Alei Piastowskiej w ramach projektu transgranicznego.

 12. Remont „Domu Narodowego”.

 13. Realizacja zadań wynikających z budżetu obywatelskiego.

 14. Stadion miejski.

 15. Dofinansowywanie remontu zabytkowych obiektów.

 16. Kontynuacja remontu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kochanowskiego, dostosowując go do nowych wymagań organizacyjnych, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 17. Remont siedziby „Muzeum Drukarstwa”.

 18. Rewitalizacja Rynku, ul. Głębokiej i fragmentu ul. Zamkowej wraz z nieruchomością Zamkowa 1.

 19. Modernizacja placów miejskich i terenów zielonych, w tym pielęgnacja zieleni wokół Wzgórza Zamkowego.

 20. Rozbudowa wystroju miasta.

 21. Modernizacja przystanków miejskich.

 22. Sala gimnastyczna przy SP 7.

 23. Pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych czy też zwiększenie dostępności już istniejących. W tym zakresie należy m. in. rozważyć zakup terenów po byłej Spółdzielni „Las”.

 24. Dostosowanie schroniska i noclegowni dla bezdomnych do warunków określonych przepisami.

 25. Rozbudowa monitoringu miejskiego.

 26. Podniesienie jakości i dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego.

 27. Modernizacja taboru autobusowego transportu miejskiego.

 28. Znakowanie rowerów w ramach projektu transgranicznego.

 29. Remont Teatru.

 30. Modernizacja parkomatów.

 31. Rozpoczęcie prac związanych z budową bezkolizyjnego przejazdu nad torami i Bobrówką, łączącego ul. Frysztacką z ul. Dojazdową.

 32. Rozpoczęcie prac związanych z budową Placu Środkowoeuropejskiego w rejonie ul. Zamkowej i Dojazdowej.

 33. Budowa kładki pieszo-rowerowej w okolicach mostu kolejowego.

 34. Budowa sali gimnastycznej przy SP 6.

 35. Kontynuacja prac związanych z remontem Ratusza: wymiana stolarki, montaż windy, remont elewacji.

 36. Siedziba MZD.

 37. Schronisko dla zwierząt.

 38. Modernizacja magazynów Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 39. Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy SP 3.

 40. Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z terenami przyległymi.

 41. Modernizacja kąpieliska miejskiego.

 42. Agregat do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 43. Remont szaletów miejskich przy ul. Ratuszowej.

 44. Rewitalizacja Miejskich Hal Targowych wraz z terenami przyległymi.

 45. Modernizacja obiektów sportowych pod Wałką.

 46. Rewitalizacja terenu targowiska przemysłowego.

 47. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

 48. Modernizacja „Gościńca Sportowego”.

 49. Modernizacja stoku narciarskiego wraz z wyciągiem na „Cieślarówce”.

 50. Budowa „miasteczka rowerowego”.

 51. Zaplecze lekkoatletyczne przy SP 3.

 52. Budowa kładki pieszo-rowerowej przy w rejonie Młyńskiej Bramy.

 53. Plaza nad Olzą.

 54. Budowa skateparku.

 

      Ta lista, po modyfikacjach wynikających z konsultacji, będzie z pewnością punktem wyjścia do prac budżetowych na rok 2019, które to prace rozpoczynamy w czerwcu 2018 r. Dlatego zapraszam Państwa do zgłaszania swoich propozycji. Można to robić zgodnie z procedurą uchwalania budżetu w formie zgłaszania wniosków mieszkańców do budżetu. Wówczas terminem, do którego należy złożyć wniosek jest dzień 31 sierpnia.

      Można też korzystać z poza proceduralnych form i przedstawiać swoje propozycje czy to burmistrzowi, czy też radnym. Z pewnością każdy z nas chętnie Państwa wysłucha i odniesie się do możliwości realizacji danego zadania.