Inwestycje planowane od 2019 r. - wersja do konsultacji

Inwestycje miejskie » Inwestycje planowane od 2019 r. - wersja do konsultacji

Cieszyn, 12.10.2018 r.

Planowane do realizacji w kolejnych latach zadania o charakterze inwestycyjnym.

Przedstawiona propozycja stanowi materiał do dyskusji nad budżetem miasta na rok 2019.

Zestawienie uwzględnia jeszcze te zadania, które kończone będą między 12.10.2018 a 31.12.2018 r.

 1. System dynamicznej informacji pasażerskiej – stanowiący uzupełnienie funkcjonalności Dworca Cieszyn.

 2. Zwiększanie dostępności komunikacyjnej Cieszyna z wykorzystaniem transportu kolejowego i autobusowego. (Chociaż nie jest to zadanie własne miasta, to jednak konieczne są w tym zakresie usilne starania Cieszyna, aby współpracując z samorządem wojewódzkim i powiatowym zapadały dla nas korzystne decyzje.)

 3. Modernizacja oświetlenia publicznego Cieszyna.

 4. „Open Air Museum” i związane z nim zagospodarowanie terenów wzdłuż Alei Piastowskiej.

 5. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju” i związana z nim rewitalizacja Rynku, ul. Głębokiej i fragmentu ul. Zamkowej wraz z nieruchomością Zamkowa 1.

 6. Budowa i remonty dróg i chodników, w tym ścieżek spacerowych i rowerowych, a także parkingów, realizowane według oddzielnego harmonogramu.

 7. Dalsza rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, głównie poprzez lokalne inicjatywy mieszkańców.

 8. Likwidacja niskiej emisji, realizowana według oddzielnego harmonogramu.

 9. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, realizowana według oddzielnego harmonogramu.

 10. Realizacja zadań wynikających z budżetu obywatelskiego.

 11. Odbudowa i remont murów oporowych na terenie Cieszyna.

 12. Dofinansowywanie remontów zabytkowych obiektów.

 13. Podniesienie jakości i dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego.

 14. Kontynuacja remontu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kochanowskiego.

 15. Wymiana stolarki okiennej w Teatrze im. A. Mickiewicza (etap 1).

 16. Remont siedziby „Muzeum Drukarstwa”.

 17. Budowa, we współpracy z powiatem cieszyńskim, hali sportowej połączonej z parkingiem wielopoziomowym przy ul. 3 Maja w miejscu dawnego amfiteatru.

 18. Sala gimnastyczna przy SP 7.

 19. Dostosowanie schroniska i noclegowni dla bezdomnych do warunków określonych przepisami.

 20. Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno-spożywczego.

 21. Pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych czy też zwiększenie dostępności już istniejących. (W tym zakresie należy mieć na uwadze możliwość zakupu terenów po byłej Spółdzielni „Las”.)

 22. Remont Ratusza (etap 1).

 23. Stadion miejski.

 24. Dofinansowanie modernizacji cieszyńskiego basenu Uniwersytetu Śląskiego.

 25. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

 26. Modernizacja taboru autobusowego transportu miejskiego.

 27. Modernizacja przystanków miejskich.

 28. Modernizacja placów miejskich i terenów zielonych, w tym pielęgnacja zieleni wokół Wzgórza Zamkowego.

 29. Rozbudowa wystroju miasta.

 30. Znakowanie rowerów w ramach projektu transgranicznego.

 31. Modernizacja parkomatów.

 32. Wymiana samochodu do patroli i interwencji w Straży Miejskiej.

 33. Modernizacja i usystematyzowanie stron internetowych miejskich instytucji publicznych.

 34. Budynek bramy głównej na cmentarzu komunalnym przy ul. Katowickiej.

 35. Budowa Placu Środkowoeuropejskiego w rejonie ulic Zamkowej i Dojazdowej (koncepcja) z uwzględnieniem przebudowy układu komunikacyjnego, którego celem powinno być m. in. ograniczenie uciążliwości wynikających z kolizji układu drogowego z kolejowym.

 36. Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z terenami przyległymi.

 37. Wprowadzenie karty miejskiej.

 38. Agregat do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 39. Budowa sali gimnastycznej przy SP 6.

 40. Kontynuacja prac związanych z remontem Ratusza: wymiana stolarki, montaż windy, remont elewacji.

 41. Modernizacja kąpieliska miejskiego.

 42. Siedziba MZD.

 43. Schronisko dla zwierząt.

 44. Modernizacja magazynów Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 45. Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy SP 3.

 46. Remont szaletów miejskich przy ul. Ratuszowej.

 47. Rewitalizacja Miejskich Hal Targowych wraz z terenami przyległymi.

 48. Modernizacja obiektów sportowych pod Wałką.

 49. Rewitalizacja terenu targowiska przemysłowego.

 50. Modernizacja „Gościńca Sportowego”.

 51. Modernizacja stoku narciarskiego wraz z wyciągiem na „Cieślarówce”.

 52. Budowa „miasteczka rowerowego”.

 53. Zaplecze lekkoatletyczne przy SP 3.

 54. Rozbudowa monitoringu miejskiego i wdrożenie rozwiązań smart city.

 55. Budowa kładki pieszo-rowerowej w okolicach mostu kolejowego.

 56. Plaża nad Olzą.

 57. Budowa skateparku.

 58. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Olzą w rejonie Młyńskiej Bramy.