Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Kolejne ważne zmiany prawne dotyczące usuwania drzew

Aktualności » Kolejne ważne zmiany prawne dotyczące usuwania drzew

2017-06-16 09:33

      Z dniem 17 czerwca 2017 r. wchodzą w życie nowe uregulowania prawne, dotyczące usuwania drzew, wprowadzone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). Najważniejsze zmiany związane są z wycinką drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto zmianie ulegają graniczne parametry wielkościowe drzew, po przekroczeniu których zachodzi konieczność dokonania zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew.

      Nowelizacja ustawy wprowadza od dnia 17 czerwca 2017 r. zwolnienie z obowiązku dokonania zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

 

      Nowością ustawy jest wprowadzenie obowiązku dokonywania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli obwód przewidzianego do usunięcia drzewa przekracza ww. parametry graniczne, osoba fizyczna władająca nieruchomością zlokalizowaną na terenie Gminy Cieszyn winna zgłosić zamiar wycinki do Burmistrza Miasta Cieszyna, a w przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków – do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatura w Bielsku-Białej. W zgłoszeniu należy uwzględnić takie dane jak: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której ma zostać usunięte drzewo, a także rysunek lub mapę określające usytuowanie drzewa na nieruchomości (pomocny formularz zgłoszenia wraz z opisem całej procedury dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie – um.cieszyn.pl).

      W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przedstawiciele właściwego organu dokonują oględzin drzew przewidzianych do wycinki, ustalając ich gatunek i obwód oraz sporządzają stosowny protokół. W terminie 14 dni od oględzin organ w drodze decyzji administracyjnej może wnieść sprzeciw wobec zamiaru usunięcia drzewa, biorąc pod uwagę takie kryteria jak lokalizacja drzewa (nieruchomości wpisane do rejestru zabytków, tereny objęte formami ochrony przyrody, tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronione innymi jego zapisami), a także spełnienie przez drzewo kryteriów uznania go za pomnik przyrody. Organ jest zobowiązany do wniesienia sprzeciwu jeśli okaże się, że wycinka drzewa, której dotyczy zgłoszenie objęta jest obowiązkiem uzyskania zezwolenia (np. w przypadku gdy wycinka dotyczy nieruchomości nie stanowiących własności osób fizycznych lub ma zostać zrealizowana na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej), a także w przypadku gdy zgłoszenie nie było kompletne, a zgłaszający nie uzupełnił jego treści mimo otrzymania wezwania do jego uzupełnienia.

      Jeśli w terminie 14 dni od oględzin organ nie wniesie sprzeciwu, można będzie przystąpić do wycinki. W praktyce termin ten będzie nieco dłuższy, ponieważ 14 dni to czas na wydanie decyzji i jej nadanie w placówce pocztowej, do którego należy doliczyć czas na jej doręczenie. Natomiast organ może przed upływem 14-dniowego terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

      Po dokonaniu zgłoszenia nie można zbyt długo zwlekać z wycinką – w przypadku nieusunięcia drzewa w terminie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, jego wycinka będzie musiała być poprzedzona dokonaniem ponownego zgłoszenia.

      Nowe uregulowania prawne przewidują administracyjne kary pieniężne za usunięcie drzewa bez dokonanego zgłoszenia lub przed upływem 14-dniowego terminu na wniesienie administracyjnego sprzeciwu, jak również za usunięcie drzewa pomimo wniesionego przez organ sprzeciwu.

      W znowelizowanych przepisach ustawy o ochronie przyrody wprowadzono swoisty mechanizm zabezpieczający przed dokonywaniem wycinek pozornie nie mających związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ który przeprowadzał oględziny drzewa, uwzględniając dane ustalone w trakcie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości decyzję administracyjną zobowiązującą go do uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

      Ponadto nowelizacja przepisów przywraca obowiązek uzgodnienia wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

      Należy przypomnieć, że nowelizacja ustawy nie zmienia dotychczasowych procedur odnoszących się do wycinki drzew na nieruchomościach nie będących własnością osób fizycznych (np. stanowiących własność podmiotów gospodarczych lub oddanych w użytkowanie wieczyste), a także wycinki realizowanej na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – w tego typu przypadkach nadal niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew, o ile ich obwody przekraczają wskazane powyżej wielkości.

      Bliższe informacje na temat aktualnych obowiązków w zakresie usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości uzyskać można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, pok. 117 (tel. 334794270 i 334794271, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl).

Wydział OŚR

Pliki do pobraniaRozmiarData
ico16_czerwca_2017_str-15.pdf

Artykuł w Wiadomościach Ratuszowych

82.79 KB2017-06-16 09:37