Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych

Aktualności » Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych

2018-09-11 09:07

Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych – szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia”, posiadających stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie miasta Cieszyna.

 

 

Burmistrz Miasta Cieszyna

43-400 Cieszyn, Rynek 1; prowadzący postępowanie: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 47 94 272, fax: 33 47 94 202

 

ogłasza konkurs ofert dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych – szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia”, posiadających stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie miasta Cieszyna.

 

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie – Cieszyn, Rynek 1, pok. nr 17, w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.um.cieszyn.pl

 

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

  1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych – szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia”, ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,

  2. oświadczenie o posiadanym sprzęcie medycznym i warunkach lokalowych niezbędnych do realizacji ww. zadania,

  3. nazwę i siedzibę oferenta oraz numer wpisu do rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, a także numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę, wraz z właściwymi dokumentami potwierdzającymi wpis. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez oferenta,

  4. miejsce realizacji programu (jeśli jest inne niż adres oferenta),

  5. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w realizacji programu,

  6. informację o łącznej liczbie osób powyżej 65 roku życia zarejestrowanych w zakładzie opieki zdrowotnej oferenta oraz proponowaną liczbę osób, jaką oferent może zaszczepić w ramach zadania,

  7. oferowaną cenę za zaszczepienie jednej osoby, to jest zakupienie szczepionki oraz podanie szczepionki, zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych – szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia” w kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, Cieszyn, Rynek 1, parter.

 

Termin składania ofert upływa dnia 26 września 2018 r. o godz. 10.00

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. o godzinie 10.15 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Cieszyn, Rynek 1, pok. nr 117).

 

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do składania ofert.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zmiany warunków konkursu.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie również prawo wyboru więcej niż jednej oferty oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn obiektywnych (np. zmian w budżecie miasta dotyczących programu).

 

 

Burmistrz Miasta Cieszyna

 

Ryszard Macura