Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Konsultacje projektu „Strategia Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030"

Aktualności » Konsultacje projektu „Strategia Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030"

2020-04-23 09:48

Zarządzenie nr 0050.185.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 20 kwietnia 2020 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu „Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 39 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283), § 3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Ślą. 2017 r., poz. 4208)

§ 1

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu „Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030” .

  2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 4 maja 2020 r., a termin zakończenia na dzień 25 maja 2020 r.

§ 2

1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. platformy internetowej – publikacja przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza elektronicznego, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, przesłanego na adres urzad@um.cieszyn.pl

  2. zbierania uwag i opinii pisemnych składanych w urnie znajdującej się w holu głównym Ratusza lub (w przypadku odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej) w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

2. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w Wiadomościach Ratuszowych.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie 0050.185.2020
Zarządzenie 0050.205.2020 o zmianie zarządzenia
Wersja edytowalna formularza
Wersja PDF formularza
Projekt Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030
Raport z przeprowadzonych konsultacji