Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi

Aktualności » Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi

2019-09-12 11:35

Zarządzenie Nr 0050.597.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 września 2019 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr L/520/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

§ 1

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020.

2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 20 września 2019 roku, a termin zakończenia na dzień 30 września 2019 roku.

3. Ustalam treść ogłoszenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Cieszyna oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Cieszyna.

§ 2

1. Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi

w zakresie pożytku publicznego na rok 2020 w następującym składzie:

1) Helena Smolarz – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) Małgorzata Węgierek – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego,

3) Magdalena Trzos – pracownik Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego,

4) Izabela Błaszczok – pracownik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego,

5) Beata Cher-Kożdoń – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Na przewodniczącego Zespołu powołuję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Helenę Smolarz.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu ds. konsultacji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.