Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Konsultacje społeczne – zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Cieszyn

Aktualności » Konsultacje społeczne – zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Cieszyn

2019-08-30 13:35

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn.

Informujemy, że zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 13 września 2019 roku do 23 września 2019 roku.
Każdy mieszkaniec Cieszyna będzie mógł zgłosić swoje uwagi i opinie w przedmiotowej sprawie z wykorzystaniem formularza elektronicznego na adres: sekretariat@zbm.cieszyn.pl, bądź złożyć je w formie pisemnej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek nr 1 (Ratusz) lub w Sekretariacie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.. ul. Liburnia nr 2a. 
Szczegóły dotyczące sposobu i terminu przeprowadzenia konsultacji oraz projekt uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn dostępne są na stronie um.cieszyn.pl.


Zarządzenie Nr 0050.511.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 lipca 2019 roku 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506) stosownie do regulacji zawartej w § 3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 4208)

§ 1
1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w celu poznania ich opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn.
2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 13 września 2019 roku, a termin zakończenia na dzień 23 września 2019 roku.
3. Ustalam treść ogłoszenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 2
1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) zbierania uwag i opinii pisemnych złożonych w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub Sekretariacie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Liburnia nr 2a
2) zbierania uwag i opinii z wykorzystaniem formularza elektronicznego, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, przesłanych na adres: sekretariat@zbm.cieszyn.pl
2. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.
3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.

§ 3
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Informujemy również, że od 4 września 2019 roku trwają konsultacje społeczne w/w projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn jako projektu aktu prawa miejscowego, z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje te skończą się 20 września 2019 roku.