Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu komunikat z 11.02.2020

Aktualności » Kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu komunikat z 11.02.2020

2020-02-13 11:48

Szanowni Państwo,

w związku z występującymi na terenie województwa śląskiego trudnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności silnymi wiatrami i opadami, przypominam, iż zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Stosownie do art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej obiekty budowlane powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu.

W czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, właściciel lub zarządca obowiązany jest usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Kto nie spełnia obowiązku przeprowadzenia kontroli bezpiecznego użytkowania, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego)

Elżbieta Oczkowicz

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego