Nabór do projektu "Aktywny powiat cieszyński..."

Aktualności » Nabór do projektu "Aktywny powiat cieszyński..."

2017-06-06 10:49

NABÓR DO PROJEKTU

„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”

Miasto Cieszyn w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie oraz gminami powiatu cieszyńskiego realizuje Projekt pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem Projektu z ramienia miasta Cieszyn jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Cieszyna:

  • osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
  • osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy (prace społecznie użyteczne).

 

Celem Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracja społeczno-zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Proponowane formy wsparcia:

  • poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe,
  • szkolenia miękkie,
  • kursy i/lub szkolenia zawodowe,
  • usługi edukacyjne i zdrowotne,
  • realizacja Programu Aktywizacja i Integracja – w przypadku osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy.

 

Aktualnie trwa nabór do III grupy projektowej, w ramach której realizowany będzie Program Aktywizacja i Integracja (w tym prace społecznie użyteczne). Zakończenie realizacji Projektu przypada na 31 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie. Osoby do kontaktu: Katarzyna Źlik: 33 - 4794 934; Agnieszka Kołeczko: 33 - 4794 926.