Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Nieruchomość na sprzedaż - ul. Górna 16 w Cieszynie

Aktualności » Nieruchomość na sprzedaż - ul. Górna 16 w Cieszynie

2020-04-14 12:23

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 będącego własnością Gminy Cieszyn, położonego w budynku przy ul. Górnej 16 w Cieszynie wraz z udziałem w 11825/65534 części do działki nr 44, obr. 45 o pow. 763 m2, obj. KW Nr BB1C/00088749/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 12 maja 2020 r.

UWAGA! Z uwagi wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nieruchomość zostanie udostępniona tylko i wyłącznie po wcześniejszym mailowym względnie telefonicznym uzgodnieniu z tut. Urzędem godziny oględzin. Oprowadzanie po lokalu będzie odbywało się pojedynczo z osobą, która umówi się na określoną godzinę.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 240 000,- zł. Sprzedaż zwolniona jest z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2020 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 1000 przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa w związku z trwająca epidemią.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości 25 000,- zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2020 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Dokumentacja dotycząca sprzedaży w/wym. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter – pokój 6).        

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 33/4794 230, 33/4794 232.

Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało zamieszczone na stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.