Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

Aktualności » Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

2019-11-08 08:29

Na podstawie zarządzenia nr 0050.726.2019 z dnia 28 października 2019 roku Burmistrz Miasta ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna.

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w  Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

Termin konsultacji: 15 listopada 2019 roku do 25 listopada 2019 roku

Obszar konsultacji: Gmina Cieszyn

Forma zgłaszania opinii

1.            Opinie należy składać w formie pisemnej, drogą tradycyjną w siedzibie urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Rynek 1, lub drogą mailową na adres biuro@zlobkimiejskiecieszyn.pl

2.            Do opinii należy dołączyć oświadczenie osoby która ją podpisała o następującej treści:

„Oświadczam, iż jestem uprawniona/y do składania oświadczeń woli w imieniu (nazwa organizacji), (data), (czytelny podpis)

Sposób ogłoszenia wyników konsultacji: Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie BIP Urzędu Miejskiego oraz na Tablicy Ogłoszeń

 

Zarządzenie Nr  0050.726.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 28 października 2019 roku

w sprawie: przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w  Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr L/520/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

§ 1

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
  2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 15 listopada 2019 roku, a termin zakończenia na dzień 25 listopada 2019 roku.
  3. Ustalam treść ogłoszenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 2

  1. Powołuję zespół ds. konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat w następującym składzie:
    1. Ariana Krukowska – Stuchlik – Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie,
    2. Dwóch pracowników Żłobków Miejskich w Cieszynie.
  2. Zobowiązuję Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie do oddelegowania dwóch pracowników Żłobków Miejskich w Cieszynie do udziału w pracach Zespołu ds. konsultacji.
  3. Na przewodniczącego Zespołu powołuję Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie Arianę Krukowską – Stuchlik.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Żłobków Miejskich w  Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.