Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Ogłoszenia o naborze » Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020 w następujących zakresach przedmiotowych, zgodnie z  art. 4 ust. 1 ustawy:

  1. kultura fizyczna – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
  2. kultura fizyczna – wspieranie szkolenia sportowego
  3. turystyka i krajoznawstwo – organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek
  4. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych
  5. kultura i sztuka
  6. kultura i sztuka - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym
  7. nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  8. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – wypoczynek letni i zimowy zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego lub profilaktycznego dla dzieci i młodzieży
  9. ochrona i promocja zdrowia
  10. ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego