Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Oświadczenie ws. wycinki drzew

Aktualności » Oświadczenie ws. wycinki drzew

2019-06-17 08:02

Burmistrz Cieszyna, działając jako ustawowy przedstawiciel Gminy Cieszyn, w odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 10 stycznia 2019 r. informującym o wszczęciu na wniosek z dnia 4 grudnia 2018 r. Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowania administracyjnego, wnioskowała o odstąpienie w odniesieniu do drzew objętych wnioskiem i rosnących na nieruchomościach będących własnością Gminy Cieszyn lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Cieszyn.

  • Podstawą wniosku był przepis art. 57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, dopuszczający odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 54 tejże ustawy - mówi Aleksander Dorda, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego i dodaje: - Ustawodawca, w art. 57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie drogowym, dopuścił możliwość wyrażenia przez starostę, w drodze postępowania, zgody na odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, jeśli nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz nie zakłócają działań urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu, po uzgodnieniu z właściwym zarządcą infrastruktury kolejowej.

We wniosku zwrócono ponadto uwagę, że szereg drzew objętych wnioskiem o wycinkę, rośnie na nieruchomościach w obrębie granic Historycznego Układu Urbanistycznego Miasta Cieszyn, wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego.

  • W uzasadnieniu wpisania starówki i śródmieścia do rejestru zabytków znalazł się m.in. taki zapis: “Również istotnym elementem funkcjonalno-przestrzennym układu miasta jest zieleń komponowana, która jest dopełnieniem i tłem dla architektury oraz urozmaiceniem w sposobie zagospodarowania. Należy podkreślić, że zieleń wraz
    z rozwojem teorii urbanistycznych w XIXw. zyskała na znaczeniu jako ważny element struktury miasta: podkreślała rozplanowanie przestrzenne i rangę miejsc i budynków, pełniła funkcje społeczne i rekreacyjne” - przypomina Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna.

Wniosek 25 stycznia 2019 r. został skierowany nie tylko do Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ale także do wiadomości Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej.

24 kwietnia 2019 r. PKP PLK S.A. w specjalnym piśmie skierowanym do Starostwa Powiatowego w Cieszynie poinformowała, że nie uwzględnia wniosku Gminy Cieszyn.

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego przeprowadzili oględziny drzew przeznaczonych do wycinki. Faktycznie kilka z nich powinny zostać usunięte. - Możemy zajmować stanowisko tylko w sprawie terenów, którego jesteśmy właścicielem, w każdym innym przypadku nie jesteśmy stroną. Dlatego nie jesteśmy informowani o działaniach na innych działkach - mówi Przemysław Major, wiceburmistrz Cieszyna.