Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna

Aktualności » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna

2015-03-31 14:08

Logotypy projektu

      Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, który ma pozwolić na osiągnięcie długofalowych korzyści środowiskowych i społecznych. Dokument zawiera strategię działań oraz plan przedsięwzięć związanych ze zrównoważoną i niskoemisyjną gospodarką energetyczną miasta.

      Podczas prac nad przygotowaniem PGN przeprowadzono ankietyzację odbiorców energii na terenie Cieszyna, w tym obiektów użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych oraz budynków zlokalizowanych w śródmieściu. Dodatkowo pozyskano informacje od przedsiębiorstw energetycznych i transportowych prowadzących działalność na terenie miasta. Pozyskiwane informacje dotyczyły zarówno zużycia energii jak i planów w zakresie energooszczędności oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wyniki ankietyzacji pozwoliły na przygotowanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych grupach odbiorców energii. Wyznaczona została ilość CO2 emitowanego wskutek zużycia energii na terenie miasta.

      W opracowaniu uwzględniono sytuację społeczno-gospodarczą, stan środowiska oraz charakterystykę nośników energetycznych zużywanych na terenie miasta. Przedstawiono także wizję i cele strategiczne Cieszyna. Nadrzędnym celem strategicznym jest dążenie do rozwoju gospodarczo-społecznego miasta przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego.

      Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna, w zależności od grupy odbiorców energii, wyznacza cele szczegółowe w zakresie poprawy jakości powietrza na terenie miasta poprzez realizację następujących działań:

 • System monitoringu kosztów i zużycia nośników energii i wody w miejskich budynkach użyteczności publicznej – obiekty użyteczności publicznej,
 • Aktualizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe” – obiekty użyteczności publicznej,
 • Wdrażanie systemu zielonych zamówień / zakupów publicznych – obiekty użyteczności publicznej,
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej – obiekty użyteczności publicznej,
 • Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie – obiekty użyteczności publicznej,
 • Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – oświetlenie uliczne,
 • Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – obiekty mieszkalne,
 • Przyłączenie budynków do sieciowych nośników energii – obiekty mieszkalne,
 • Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji – obiekty mieszkalne,
 • Termomodernizacja budynków na terenie Cieszyna – obiekty mieszkalne,
 • Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej – obiekty mieszkalne / handel, usługi, przedsiębiorstwa / transport,
 • Poprawa efektywności energetycznej w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa
 • Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego – transport,
 • Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego – transport,
 • Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta – transport.

 

      Większość zadań przewidzianych w PGN realizowana będzie przez Burmistrza Miasta Cieszyna. Są to działania w obszarze obiektów użyteczności publicznej, oświetlenia ulicznego, część przedsięwzięć transportowych, działania związane z kampanią informacyjno-edukacyjną, a także – w zakresie budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Cieszyn – likwidacja niskiej emisji w centrum miasta. Część zadań (np. termomodernizacja budynków mieszkalnych czy poprawa efektywności energetycznej w obiektach grupy handel, usługi, przedsiębiorstwa) będzie realizowana przez pozostałych użytkowników energii, np. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, indywidualnych inwestorów, czy też przedsiębiorstwa, niemniej jednak Gmina Cieszyn będzie wspierała działania proefektywnościowe związane z ograniczeniem niskiej emisji poprzez stosowanie programu dotacyjnego.

      W PGN oszacowano potencjał zwiększenia efektywności energetycznej w poszczególnych grupach odbiorców oraz związane z tym potencjałem koszty przedsięwzięć, jednak pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację poszczególnych zadań będzie zależało zarówno od dostępności do źródeł finansowania w nowej perspektywie 2014 – 2020, jak i aktywności samych użytkowników energii. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma stanowić narzędzie pomocnicze w ramach starania się o zewnętrzne środki finansowe.

      Obecnie projekt PGN został wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz na stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl (zakładka Ogłoszenia). Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi do projektu PGN w terminie do 3 kwietnia 2015 r. Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych dokumentu zostały przedstawione w ogłoszeniu, które opublikowane jest wraz z projektem PGN na podanej wyżej stronie internetowej. Ogłoszenie to było również opublikowane w Wiadomościach Ratuszowych (z 13 marca).

      Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowywany jest zgodnie z wytycznymi konkursu NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

 

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko