Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Podatek leśny

Jak załatwić sprawę » Wydział Finansowy - podatki, opłaty » Podatek leśny

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoformularz_IN-1_-_zalacznik_do_uchwaly.doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego IN-1 - załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XVI/134/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

98.50 KB2016-01-13 09:41
icoformularz_IN-1_-_zalacznik_do_uchwaly.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego IN-1 - załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XVI/134/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

103.61 KB2016-01-13 09:41
icoFormularz_DL-1_2016.doc

Formularz deklaracji na podatek leśny przeznaczony dla osób prawnych na 2016 rok

42.00 KB2016-01-13 10:00
icoFormularz_DL-1_2016.pdf

Formularz deklaracji na podatek leśny przeznaczony dla osób prawnych na 2016 rok

87.00 KB2016-01-13 10:00
icoFormularz_DL-1_2015.doc

Formularz deklaracji na podatek leśny przeznaczony dla osób prawnych na 2015 rok

41.00 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DL-1_2015.pdf

Formularz deklaracji na podatek leśny przeznaczony dla osób prawnych na 2015 rok

85.56 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DL-1_2014.doc

Formularz deklaracji na podatek leśny przeznaczony dla osób prawnych na 2014 rok

36.00 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DL-1_2014.pdf

Formularz deklaracji na podatek leśny przeznaczony dla osób prawnych na 2014 rok

88.25 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DL-1_2013.doc

Formularz deklaracji na podatek leśny przeznaczony dla osób prawnych na 2013 rok

107.50 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DL-1_2013.pdf

Formularz deklaracji na podatek leśny przeznaczony dla osób prawnych na 2013 rok

87.52 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DL-1.pdf

Formularz deklaracji na podatek leśny przeznaczony dla osób prawnych

79.84 KB2015-06-01 09:28

Kto płaci:

      Osoby fizyczne, osoby prawne które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Za co się płaci:

      Podatek leśny płaci się za las. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako las.

Kiedy się płaci:

 • I rata - 15 marca 
 • II rata - 15 maja 
 • III rata - 15 września 
 • IV rata - 15 listopada każdego roku

      Osoby prawne płacą w ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca.
Stawka podatkowa wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczaną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Sposób zapłaty:

      Wpłaty można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub na ogólne konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284.

Wpłaty można dokonywać również w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie w godzinach:

 • w poniedziałek od 8.00 do 16.00 z przerwą od 11.00 do 11.15,
 • od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00 z przerwą od 11.00 do 11.15,
 • w piątek od 8.00 do 13.00 z przerwą od 11.00 do 11.15.

Podstawa prawna:

      Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 2002 r.)

Tryb odwoławczy:

      Od decyzji podatkowych mogą być wnoszone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się do organu, który wydał zaskarżoną decyzję, powinno ono zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi:

      Obowiązek podatkowy oraz wszelkie zmiany wymagają złożenia informacji podatkowej na formularzach według ustalonego wzoru.

Udzielanie ulg indywidualnych:

      W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U.nr 8, poz. 60 z 2005 r - tekst jednolity ) może na wniosek podatnika:

 1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
 2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
 3. umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.


      Wraz z wnioskiem w wymienionych sprawach, zawierającym uzasadnienie żądania złożyć należy następujące dokumenty odzwierciedlające stan majątkowy podatnika:

 • zaświadczenie o zarobkach podatnika i współmałżonka lub kserokopia decyzji emerytalno - rentowych w przypadku pobierania tych świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku pozostawania bezrobotnym,
 • oświadczenie o ilości osób będących na utrzymaniu podatnika, 
 • zaświadczenie z właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej o ewentualnym  korzystaniu ze środków pomocy społecznej,
 • złożenie pisemnego oświadczenia o posiadaniu - nie posiadaniu samochodu osobowego, ciężarowego ( w przypadku posiadania pojazdu do oświadczenia należy dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego ),
 • kserokopie umów najmu lokali użytkowych w przypadku posiadania budynku, w którym wynajmowane są lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.


Osoby prawne do wniosku dołączają:

 • sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy oraz za okres bieżący, 
 • zaświadczenia o pomocy de minimis jaką przedsiębiorca uzyskał w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy - podstawa prawna - z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 59, poz. 404 z  2007 ),

      We wniosku należy również podać nr PKD. Decyzja w powyższych sprawach jest uznaniowa i złożenie wniosku nie gwarantuje udzielenia przez organ podatkowy ulgi.

Etapy - czynności procedury:

      Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników

Etap 1

Osoby fizyczne:
      W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcię obowiązku podatkowego należy złożyć w Referacie Podatków formularz (Formularz dostępny w Referacie Podatków). Szczegółowych informacji udziela Referat Podatków, Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Srebrna 2, pokój nr 5 , tel. (33) 479 42 87, (33) 479 42 86.

      Formularz (Etap 1 - Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla osób fizycznych) znajduje się wśród plików do pobrania

Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności: Kierownik Referatu Podatkowego - Dorota Moskała
Miejsce udostępnienia: województwo: śląskie powiat: cieszyński gmina: Cieszyn (gmina miejska) miejscowość: Cieszyn ulica: Srebrna 2, 43-400 Cieszyn 
E-mail: podatki@um.cieszyn.pl 

Etap 2

Osoby prawne:
      W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcię obowiązku podatkowego należy złożyć właściwy  formularz. Szczegółowych informacji udziela Referat Podatków, Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Srebrna 2, pokój nr 5 ( parter ), tel. (33) 479 42 87. 

      Formularz (Etap 2 - DL-1 Formularz deklaracji na podatek leśny od osób prawnych) znajduje się wśród plików do pobrania

Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności Kierownik Referatu Podatkowego - Dorota Moskała
Miejsce udostępnienia: województwo: śląskie powiat: cieszyński gmina: Cieszyn (gmina miejska) miejscowość: Cieszyn ulica:  Srebrna 2, 43-400 Cieszyn
E-mail: podatki@um.cieszyn.pl