Podstawowe dane dotyczące płatnego stażu w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w roku 2019

Urząd od środka » Praca w urzędzie i jednostkach miejskich » Staże w urzędzie »  Podstawowe dane dotyczące płatnego stażu w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w roku 2019

 

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PŁATNEGO STAŻU 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CIESZYNIE
W ROKU 2019
1. Płatny staż przewidziany jest dla osób wyróżniających się osiągnięciami w nauce na studiach lub wysokimi wynikami egzaminu maturalnego.

2. W przypadku wyników osiąganych na studiach, Urząd Miejski w Cieszynie oczekuje wskazania we wniosku o staż średniej ocen za ostatni semestr lub oceny na dyplomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim. Przy czym Urząd Miejski w Cieszynie nie wskazuje minimalnego progu wymagań.

3. W przypadku wyników osiągniętych na egzaminie maturalnym Urząd Miejski w Cieszynie rozpatrywać będzie do przyjęcia na płatny staż tylko te wnioski, które wskazują, że wnioskujący z co najmniej trzech przedmiotów maturalnych uzyskał wynik co najmniej równy 75 wartości centylowej. 

4. W przypadku kandydatów objętych systemem tzw. „starej matury” Komisja Rekrutacyjna ma prawo zastosować indywidualne warunki rekrutacji.

5. Burmistrz Miasta Cieszyna ustala na 2019 rok roczny limit płatnych staży dla stażystów w ilości 3 miejsc. 

6. Wnioski o przyjęcie na płatny staż należy składać do 06.05.2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Cieszynie). Wzór wniosku określa Regulamin organizowania płatnych staży w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

7. Do wniosku należy dołączyć CV kandydata.

8. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski z załączonym CV.

9. We wniosku o przyjęcie na płatny staż kandydaci mogą (ale nie muszą) wskazać w hierarchii ważności te komórki organizacyjne, w których płatny staż może się odbywać. Do tych komórek organizacyjnych należą:
1) Wydział Finansowy,
2) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości,
3) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
4) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
5) Wydział Sportu,
6) Wydział Strategii i Rozwoju Miasta,
7) Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych.

10. Staż trwa maksymalnie dwa miesiące i obejmuje do 160 godzin miesięcznie.

11. Staż może rozpocząć się najszybciej 1.07.2019 r. a zakończyć najpóźniej 30.09.2019 r.

12. W przypadku podpisania umowy wynagrodzenie wynosić będzie 14,70 zł brutto za godzinę odbytego stażu. 

13. Wnioski z załączonym CV przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub korespondencyjnie pod adresem siedziby Urzędu (Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn).

14. Komisja Rekrutacyjna najpóźniej 17.05.2019 r. podejmie decyzję o przyjęciu na staż wybranych osób i niezwłocznie powiadomi wszystkie osoby uczestniczące w procesie rekrutacji o wynikach odnoszących się indywidualnie do konkretnych osób.

15. Po ogłoszeniu wyników komisja rekrutacyjna wezwie kandydatów przyjętych na staż do przedstawienia w terminie do 3.06.2019 r. dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o płatny staż, a także potwierdzających dane wskazane we wniosku. Na tej podstawie przygotowana zostanie umowa, która powinna zostać podpisana najpóźniej 28.06.2019 r., chyba, że strony zgodnie ustalą inny termin.

16. W przypadku nie dopełnienia obowiązków określonych w powyższym punkcie komisja odstąpi od deklaracji przyjęcia konkretnego kandydata i może zadecydować o złożeniu propozycji odbywania płatnego stażu osobie, która uzyskała kolejny wysoki wynik.