Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Praca dźwignią sukcesu

Aktualności » Praca dźwignią sukcesu

2017-06-13 10:52

      W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie, informujemy, iż realizujemy projekt konkursowy pn. Praca dźwignią sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dla osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy dla Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla Poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy
i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych
– RIT).              

      Celem realizacji projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych RIT Subregionu Południowego, poprzez wsparcie zatrudnienia, nabycia potrzebnych na lokalnym rynku pracy kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienie aktywności. Grupę docelową przedmiotowego projektu stanowią osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, które ukończyły 30 rok życia i dla których zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został ustalony I lub II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • staże,                                                                                                                             
 • szkolenia zawodowe,
 • prace interwencyjne,
 • świadczenia aktywizacyjne.

 

      Informacje o aktualnie trwających naborach na ww. formy wsparcia pojawiać się będą na stronie internetowej urzędu.

      Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są także na stronie internetowej urzędu pracy, tj. www.cieszyn.praca.gov.pl oraz u osób zajmujących się realizacją projektu pod numerem telefonu: 338514991 wew. 117/143.

PUP

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoPLAKAT_-_pup_czerwiec.pdf1309.58 KB2017-06-16 10:55
icoulotka_pds_1_gotowa.pdf173.66 KB2017-06-16 10:55
icoulotka_pds_2_gotowa.pdf345.88 KB2017-06-16 10:55