Program ochrony powietrza

Aktualności » Program ochrony powietrza

2014-08-12 13:27
  • Logo
    Logo

       Zarząd Województwa Śląskiego realizując zapisy ustawy „Prawo ochrony środowiska” jest w trakcie opracowywania dokumentu pt.: „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”. Elementem „Prawo ochrony powietrza” jest plan działań krótkoterminowych wdrażany w sytuacjach ryzyka lub wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych lub dopuszczalnych substancji w powietrzu.

       Projekt „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” skierowany został do konsultacji społecznych zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

       Informacje o procesie tworzenia Programu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.slaskie.pl w zakładce: Plany rozwoju --> program ochrony powietrza oraz na stronach BIP Slaskie w zakładce Plan rozwoju województwa --> Program ochrony powietrza.