Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Raport z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami

Aktualności » Raport z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami

2020-06-18 12:39

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/383/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych


W dniach od 2 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/383/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie zarządzenia nr 0050.238.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 czerwca 2020 roku, celem poznania opinii mieszkańców o poddanym konsultacjom projekcie uchwały.

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji określony został w uchwale nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz:
1) zbieranie uwag i opinii drogą elektroniczną, przesłanych na adres: rdg@um.cieszyn.pl;
2) zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej, składanych w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.
Konsultacje miały zasięg ogólnomiejski i przeprowadzone zostały na terenie miasta Cieszyna.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy Cieszyna.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Zgodnie z § 9 ust. 4 uchwały nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.