Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Domowe Eko-solucje”

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Zakończone na rok 2019 » Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Domowe Eko-solucje”

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 8 października 2019 r. Fundacja "MamGrono" z siedzibą w Cieszynie przy ul. Majowej 110, złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Domowe Eko-solucje”.

Oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.cieszyn.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Na podstawie art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza do składania uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 21 października 2019 r.

Uwagi należy przesyłać w formie pisemnej do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl