Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Rozgraniczenie nieruchomości

Jak załatwić sprawę » Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości » Rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty:

      Wniosek właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, użytkownika, do Burmistrza Miasta o rozgraniczenie nieruchomości ze wskazaniem geodety uprawnionego, który przeprowadzi czynności techniczne rozgraniczenia oraz:

  1. Wypis z księgi wieczystej.
  2. Kopia z mapy ewidencji gruntów.
  3. Inne dokumenty istotne do ustalenia granic.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Biuro podawcze Urzędu Miejskiego, na parterze Ratusza, lub przesłanie pocztą na adres: Burmistrz Miasta Cieszyna, 43-400 Cieszyn ul. Rynek 1.

Opłaty:

      Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

      Burmistrz Miasta wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości, upoważniając w nim geodetę do przeprowadzenia czynności technicznych. Na postanowienie to nie służy zażalenie. Czynności techniczne rozgraniczenia nieruchomości w terenie wykonuje geodeta uprawniony, zawiadamiając na siedem dni wcześniej o dacie i miejscu rozprawy strony postępowania.
      Jeżeli geodecie udało się ustalić przebieg granic oraz strony postępowania zgodziły się na ich przyjęcie, geodeta kompletuje dokumentację i przekazuje ją do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po kontroli technicznej oraz ocenie przez Burmistrza prawidłowości wykonania prac zostaje wydana decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości. W przypadku gdy strony postępowania nie zgodziły się na przyjęcie wskazanych granic lub gdy odwołały się od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, Burmistrz Miasta po ocenie prawidłowości dotychczasowych czynności wykonywanych przez geodetę przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi. Terminy załatwienia sprawy zgodnie z Kpa tzn. wydanie postanowienia od daty złożenia kompletnego wniosku, oraz wydanie decyzji od daty złożenia kompletnej dokumentacji przez geodetę nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071).
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229).
  4. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz. 453).

Uwagi:

      Przy kompletowaniu załączników do wniosku strony postępowania mogą współpracować z geodetą wykonującym później czynności techniczne.
Rozgraniczenie nieruchomości przed sadem nie wchodzi w skład procedury opisanej powyżej.