Rozporządzenie 3/HPAI/2017 dot. ptasiej grypy

Aktualności » Rozporządzenie 3/HPAI/2017 dot. ptasiej grypy

2017-03-20 20:13

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W CIESZYNIE
43-400 CIESZYN UL. BIELSKA 3A

Cieszyn 17 marca 2017 r.


ROZPORZĄDZENIE Nr 3/HPAI/2017

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 17 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r., poz. 266 i 470 oraz z 2016., ) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W związku z ustaniem zagrożenia wysoce zjadliwą grypą ptaków uchyla się w całości rozporządzenie Nr 1/HPAI/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego opublikowany w dniu 23.02.2017 pod pozycją 1148 ).
§2.
Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń na terenie wszystkich miejscowości objętych obszarem zagrożonym.

 

 

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoRozporz._nr_3.pdf337.04 KB2017-03-20 22:16