Rozporządzenie dot. ptasiej grypy

Aktualności » Rozporządzenie dot. ptasiej grypy

2017-03-20 16:13

     Cieszyn 7 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/HPAI/2017
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 1/HPAI/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Cieszynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze


Na podstawie:
- art. 45 ust. 1, pkt 1, pkt 4 i pkt 6 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm.);
- § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. z 2007 r. Nr 239, poz. 1752);
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie zarządza, co następuje:

§1

Uzupełnia się treść rozporządzenia Nr 1/HPAI/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze, dodając po §5, §5a w następującym brzmieniu:

„§5a

1. Środki określone dla obszaru zapowietrzonego określonego w Rozporządzeniu Nr l/HPAI/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących
na tym obszarze obowiązują do 8 marca 2017 r.

2. Na obszarze zapowietrzonym określonym w Rozporządzeniu Nr l/HPAI/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze stosuje się środki określone w § 3 tego rozporządzenia - jak dla obszaru zagrożonego.”

§2

Pozostała treść zmienianego rozporządzenia zostaje bez zmian.

§3

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń na terenie wszystkich miejscowości objętych obszarem zagrożonym.

§4

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.