Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Archiwum Archiwum » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data:2014-05-15 08:42
  • /www.pixabay.com
    /www.pixabay.com

      Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi jeden z elementów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który będzie funkcjonował od 1 lipca 2013 r. Do złożenia powyższej deklaracji zobowiązany jest każdy właściciele nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Cieszyn. Zobowiązanie to wynika z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazującego iż każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Jak zatem wynika z powyższego, na właścicieli nieruchomości nałożony został, płynący z mocy samego prawa, obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

      Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określono w drodze uchwały, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

 

PAMIĘTAJ!

  • zgodnie z art. 6o ustawy - w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, burmistrz miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

      Wypełnione deklaracje właściciele nieruchomości będą  składać w Urzędzie Miejski w Cieszynie, a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wnosić na wskazany rachunek bankowy, począwszy od II półrocza 2013 r. Powyższe opłaty będą stanowić źródło finansowania całego systemu.