Informacje na temat wyrobów zawierających azbest

Azbest Azbest » Informacje na temat wyrobów zawierających azbest

Data:2014-05-15 15:23
NazwaRozmiarData
icoFormularz_-_azbest.doc

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

41.50 KB2015-06-01 09:32
icoFormularz_-_azbest.pdf

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

51.24 KB2015-06-01 09:32
icoinformacja_zalacznik.odt

Informacja o wyrobach zawierających azbest

5.09 KB2015-07-03 09:03
icoinformacja_zalacznik.pdf

Informacja o wyrobach zawierających azbest

31.11 KB2015-07-03 09:03
  • Uwaga - azbest
    Uwaga - azbest

AZBEST – ZINWENTARYZUJ I USUŃ Z DOFINANSOWANIEM!

 

      Od lipca 1997 r. obowiązuje w Polsce całkowity zakaz produkcji wyrobów zawierających azbest. Jednocześnie od maja 2002 r. realizowany jest Program oczyszczania kraju z azbestu, w myśl którego do końca 2032 r. należy ostatecznie oczyścić kraj z wyrobów azbestowych, które winny zostać poddane unieszkodliwieniu. Do niedawna jedyną metodą unieszkodliwiania azbestu było jego składowanie na przystosowanych do tego celu składowiskach odpadów niebezpiecznych. Od 2010 ustawa o odpadach dopuszcza również unieszkodliwianie azbestu w mobilnych urządzeniach przewoźnych, umożliwiających takie przekształcenie włókien azbestowych, aby nie stwarzały one zagrożenia dla  zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

 

      Z przeprowadzonej w latach 2007-2008 na zlecenie Urzędu Miejskiego w Cieszynie inwentaryzacji budynków jednorodzinnych zawierających azbest, jak również z otrzymywanych na bieżąco od mieszkańców miasta informacji na temat występowania wyrobów zawierających azbest oraz informacji o usunięciu tego rodzaju wyrobów wynika, że aktualnie na terenie Cieszyna znajdują się 193 budynki, posiadające elementy pokryć dachowych oraz izolacji ścian zewnętrznych wykonane z wyrobów azbestowych. Najczęściej są to prasowane, płaskie płyty azbestowo-cementowe (tzw. „karo”), stanowiące zewnętrzną warstwę izolacyjną ścian oraz azbestowo-cementowe płyty faliste (popularne płyty eternitowe), wykorzystywane jako pokrycia dachowe. Jednocześnie z pozyskanych informacji wynika, że w ciągu ostatnich 7 lat z terenu naszego miasta usunięto i poddano unieszkodliwieniu 79 ton azbestu, pochodzącego z 35 budynków. 

 

      W celu zintensyfikowania działań mających na celu całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu naszej gminy, uruchomiony został program finansowego wsparcia tego rodzaju przedsięwzięć. Na bazie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, w dniu 10 marca 2011 r. Rada Miejska Cieszyna podjęła uchwałę nr VI/42/11, określającą zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Cieszyn. W myśl ww. uchwały dofinansowaniem objęte są m.in. inwestycje polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych, w celu eliminowania i ograniczania zagrożeń związanych z emisją włókien azbestu z wyrobów i materiałów użytych w budownictwie. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest m.in. jednorazowe i kompleksowe usunięcie wyrobów zawierających azbest z danego budynku, jak również wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu przez uprawnionych przedsiębiorców. W celu uzyskania dotacji właściciele nieruchomości składają pisemne wnioski w terminie naboru, ogłaszanym każdorazowo przez Burmistrza Miasta Cieszyna (informacja o naborze umieszczana jest na łamach „Wiadomości Ratuszowych”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Cieszyna – www.cieszyn.pl).  

 

      W naszym klimacie okresowa konserwacja powierzchni elementów azbestowych wykorzystywanych w budownictwie pozwala utrzymać należyty stan tych wyrobów i ich bezpieczne użytkowanie przez okres ok. 30 lat. O ile właściwie zabezpieczony azbest nie stanowi niebezpieczeństwa dla zdrowia, to uszkodzony, uwalniający do powietrza znaczne ilości włókien azbestowych, może stać się przyczyną śmiertelnych chorób: pylicy azbestowej (azbestozy), raka płuc, międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej oraz innych zmian w płucach. Dlatego w celu skutecznego i trwałego wykluczenia niebezpieczeństwa związanego z azbestem niezbędne jest jego stopniowe usuwanie z naszego otoczenia. Co bardzo ważne – usuwanie to winno następować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. W praktyce oznacza to skorzystanie z usług firmy posiadającej uprawnienia do demontażu i transportu wyrobów azbestowych, której pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie postępowania z wyrobami azbestowymi oraz posiadają niezbędne środki ochrony osobistej. 

 

      Na właścicielach, użytkownikach wieczystych lub zarządcach nieruchomości, na terenie których znajdują się wyroby zawierające azbest, spoczywa obowiązek okresowych kontroli stanu tych wyrobów, z której sporządza się ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Wyroby zawierające azbest, zakwalifikowane zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia, powinny być usunięte przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości. Prace polegające na usunięciu bądź zabezpieczeniu wyrobów zawierających azbest właściciel lub zarządca nieruchomości winien zgłosić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, którym w przypadku Cieszyna jest Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13. Odrębne obowiązki dotyczą wykonawców prac polegających na usunięciu bądź zabezpieczeniu wyrobów zawierających azbest, którzy zamiar przeprowadzenia robót zgłaszają właściwemu organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz państwowemu inspektoratowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni  przed rozpoczęciem prac.

 

      Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków, w których zastosowano wyroby azbestowe, są zobowiązani do dokonania corocznej inwentaryzacji znajdujących się na ich nieruchomości wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury, na formularzu zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Wzór tego formularza zamieszczony został na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie (www.um.cieszyn.pl), w zakładce Jak załatwić sprawę → Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Osoby fizyczne z terenu Cieszyna mają obowiązek przedkładania informacji o wyrobach zawierających azbest znajdujących się na terenie ich posesji Burmistrzowi Miasta Cieszyna. Z kolei posiadający osobowość prawną właściciele, zarządcy lub użytkownicy nieruchomości, w obrębie których znajdują się wyroby zawierające azbest, zobowiązani są do przedkładania pisemnej informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu Marszałkowi Województwa Śląskiego. Zarówno informacje kierowane do Marszałka Województwa, jak i Burmistrza Miasta podlegają corocznej aktualizacji, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. 

 

      Bliższe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowań oraz obowiązków jakie spoczywają na właścicielach lub użytkownikach obiektów budowlanych zawierających elementy azbestowe, jak również wzory stosownych formularzy i wykaz podmiotów uprawnionych do usuwania i transportu wyrobów azbestowych w powiecie cieszyńskim dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. nr 116, tel. 33 4794 278.