Deklaracja » Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji przez mieszkańca

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji przez mieszkańca

INFORMATOR 

JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ?

 

 

1. KTO POWINIEN WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA  GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ?

Formularz deklaracji wypełnia każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej położonej na terenie Cieszyna, na której powstają odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, czyli tzw. nieruchomości mieszanej, również są zobowiązani do składania deklaracji na dostępnym formularzu.

 

2. GDZIE MOŻNA POBRAĆ DEKLARACJĘ ?

Formularz deklaracji można pobrać:

 • ze strony internetowej pod adresem www.um.cieszyn.pl/smieci, lub
 • w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1 - biuro obsługi klienta pok. 01 (parter),  bądź w Wydziale OŚR pok. 16 i 17 (I piętro), lub
 • w wersji papierowej z „Wiadomości Ratuszowych” z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Dodatkowo formularze deklaracji będą dostarczone bezpośrednio właścicielom nieruchomości położonych na terenie Cieszyna. 

3. GDZIE I W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ ?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Cieszynie (w biurze obsługi klienta, pok. 01), bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn.

Deklarację należy złożyć do dnia 15 maja 2013 r. 

Należy pamiętać, że w przypadku:

 • zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (np. rozpoczęcie zamieszkiwania w nowym domu pod nowym adresem), lub 
 • powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, lub
 • zmiany danych będących podstawą do naliczenia wysokości należnej opłaty, 

właściciel nieruchomości winien w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację (korektę). 

 

4. CO KRYJE SIĘ POD POJĘCIEM NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ,  NIEZAMIESZKAŁEJ I MIESZANEJ ?

 • nieruchomość ZAMIESZKAŁA - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a więc nieruchomość, na której człowiek bytuje stale, spożywa posiłki, przechowuje majątek, itp.
 • nieruchomość NIEZAMIESZKAŁA - rozumie się przez to nieruchomość służącą innej funkcji niż mieszkalna, tj. działalności  takiej jak na przykład:

· publiczna (szkoły, urzędy itp.),

· gospodarcza (usługowej, produkcyjnej, handlowej i innej),

· społeczna (dom opieki społecznej, internat, zakład karny itp.), a także

· ogrody działkowe,

· cmentarze,

· targowiska,

· bary, puby, restauracje, itp.,

· tereny specjalne (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, itp.)

 • nieruchomość MIESZANA - rozumie się przez to nieruchomość w części zamieszkałą, a w części niezamieszkałą.

 

5. KTO ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI W PRZYPADKU BUDYNKU  WIELOLOKALOWEGO ?

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązek złożenia deklaracji obciąża zarządcę nieruchomości lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Jeżeli zarząd nie został wybrany - obowiązek ten ciąży na właścicielach poszczególnych lokali. Obowiązek składania deklaracji w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej spoczywa na zarządzie wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

 

6. KTO ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI W PRZYPADKU BUDYNKU  JEDNORODZINNEGO ? 

Właściciele domów jednorodzinnych składają deklarację samodzielnie.

W przypadku istnienia kilku współwłaścicieli budynku jednorodzinnego, dopuszczalne jest aby deklarację złożył jeden ze współwłaścicieli nieruchomości z zastrzeżeniem, że w deklaracji wykazuje - w imieniu pozostałych współwłaścicieli - wszystkie osoby zamieszkujące na nieruchomości, dla której składana jest deklaracja.

 

7. CO OZNACZA SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH I CZY KAŻDY MA  OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW ?

Selektywna zbiórka to nic innego jak wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych wskazanych rodzajów odpadów (m.in. surowców wtórnych lub odpadów wymagających specyficznych metod unieszkodliwiania i przetwarzania) i zbieranie ich do specjalnie przeznaczonych na nie worków bądź pojemników. Zgodnie z uchwalonym regulaminem czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn selektywnej zbiórce podlegają:

 • papier,
 • tworzywa sztuczne,
 • złom metali,
 • szkło kolorowe,
 • szkło bezbarwne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji - głównie odpady zielone z pielęgnacji terenów zieleni, ogrodów, itp.,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • odpady niebezpieczne inne niż przeterminowane leki i zużyte baterie i akumulatory, w tym chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki.

  

8. KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ?

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dotyczy każdej osoby wytwarzającej śmieci.

 

9. CO W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA DEKLARACJI LUB ZŁOŻENIA DEKLARACJI, ALE  BRAKU UISZCZENIA OPŁATY ?

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta Cieszyna jest zobowiązany podjąć czynności zmierzające do określenia w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

PAMIĘTAJ!! Deklaracja podlegać będzie weryfikacji w oparciu o dane posiadane przez Urząd Miejski w Cieszynie wraz z możliwością dokonania kontroli na terenie nieruchomości.

 

10. W JAKI SPOSÓB NALICZANA JEST WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE CIESZYNA ?

Zgodnie z przyjętymi uchwałami opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi:

 • dla nieruchomości zamieszkałych - iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty,
 • dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnym powstałymi na danej nieruchomości, stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz częstotliwości odbioru w miesiącu,
 • dla nieruchomości mieszanych - suma opłaty obliczona dla nieruchomości zamieszkałej i opłaty obliczonej dla nieruchomości niezamieszkałej.

 

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

 • w przypadku nieruchomości zamieszkałej - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
 • w przypadku nieruchomości niezamieszkałej - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, czyli zaczęły powstawać odpady komunalne lub zamieszkali mieszkańcy (mieszkaniec).

 

11. JAK CZĘSTO NALEŻY WNOSIĆ OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI ?

Na podstawie danych wykazanych w składanej deklaracji właściciel nieruchomości określa wysokość opłaty miesięcznej, jaką winien wnieść do miasta.

 

PAMIĘTAJ!!! W deklaracji właściciele nieruchomości określają wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale dokonując płatności wartość te należy pomnożyć przez trzy, ponieważ opłata wnoszona jest kwartalnie. 

 

Stawki opłat są niższe jeżeli odpady powstające na nieruchomości (tak zamieszkałej, jak i niezamieszkałej) będą gromadzone selektywnie !

 

Terminy wnoszenia opłaty określa uchwała Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty, w następujący sposób:

 • opłaty należy wnosić kwartalnie;
 • w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, tj.:

- I kwartał–   do dnia 15 kwietnia,

- II kwartał–   do dnia 15 lipca,

- III kwartał–   do dnia 15 października,

- IV kwartał–   do dnia 15 stycznia.

 • pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2013 r. należy uiścić do dnia 15 października 2013 r.

 

12. JAK CZĘSTO BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE ?

Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości świadczona będzie przez firmę wywozową wyłonioną w drodze przetargu. Przedsiębiorca ten będzie zobowiązany do dostarczenia harmonogramu odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości. Minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określa uchwała Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn.

 

13. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ SIĘ ROZLICZAĆ OSOBY FIZYCZNE MAJĄCE ZAREJESTROWANĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W MIEJSCU SWOJEGO ZAMIESZKANIA, ALE PROWADZĄCE JĄ FAKTYCZNIE POZA TYM MIEJSCEM ?

W sytuacji opisanej w pytaniu w związku z faktem, że na tej nieruchomości nie powstają żadne odpady komunalne w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej (faktycznie jest ona wykonywana gdzie indziej) taką nieruchomość nie uznajemy jako niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne. Oznacza to, że deklarację należy wypełnić w części C, natomiast w części G należy zamieścić informację o tym, że pod danym adresem formalnie zarejestrowana jest działalność gospodarcza, ale nie powstają odpady komunalne z tego tytułu. 

  

14. JAKIE DOKUMENTY MOŻE DOŁĄCZYĆ WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DO SKŁADANEJ DEKLARACJI, ABY POTWIERDZIĆ DANE W NIEJ ZAWARTE ?

Dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są w szczególności:

1) dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub pod innym adresem niż adres zameldowania na terenie Gminy Cieszyn;

2) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie podmioty, w szczególności:

a) domy opieki społecznej,

b) domy dziecka,

c) zakłady karne,

d) placówki opieki zdrowotnej,

e) jednostki wojskowe;

3) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie;

4) pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.

Wymienione powyżej dokumenty należy dołączyć do składanej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku istnienia rozbieżności pomiędzy ilością osób  faktycznie zamieszkujących na nieruchomości, a ilością osób zameldowanych - dotyczy to sytuacji, gdy ilość zamieszkujących osób jest mniejsza od ilości osób zameldowanych na danej nieruchomości.

 

15. JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA   GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ?

 

ORGAN KTÓREMU SKŁADANA JEST DEKLARACJA

Część ta informuje o miejscu składania deklaracji, tj. Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1

 

Część A - OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Kwadrat  oznaczony „pierwsza deklaracja”  zaznacza się przy złożeniu deklaracji po raz pierwszy.

Kwadrat oznaczony „nowa deklaracja” zaznacza się w przypadku składania kolejnej deklaracji (korekta danych), jednocześnie wpisując datę zaistnienia zmiany powodującej konieczność złożenia nowej deklaracji (np. narodziny, zgon, zmiana miejsca zamieszkania).

W przypadku zaistnienia zmiany - nową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Część B.1 DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

 • w poz. 1 należy zaznaczyć pole wyboru rodzaju podmiotu składającego deklarację, czyli czy podmiot jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 

Osoba fizyczna - prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od  osób prawnych.

Osobami prawnymi są np. organizacje społeczne i podmioty gospodarcze, którym obowiązujące prawo przyznaje osobowość prawną i które dlatego mogą być podmiotem praw i obowiązków. Wyznacznikiem posiadania osobowości prawnej jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Osobami prawnymi są m.in.: spółki kodeksu handlowego, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, itd.

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - jednostki nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające na mocy ustawy zdolność prawną. Takimi jednostkami są np. wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, spółki cywilne i spółki osobowe (np. jawne, komandytowe, partnerskie), stowarzyszenia zwykłe, itd.

 • w poz. 2 - w przypadku władania nieruchomością w formie współwłasności - należy zadeklarować czy deklaracja składana jest przez jednego ze współwłaścicieli (jeżeli istnieje współwłasność kilku osób) w imieniu pozostałych współwłaścicieli, bądź każdy ze współwłaścicieli zamieszkujących tę samą nieruchomość składa osobną deklarację. W przypadku małżeństw deklarację może złożyć jeden z małżonków, opatrując ją swoim podpisem.

W tej części należy również umieścić dane składającego deklarację oraz identyfikator w postaci:

 • PESEL - w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej;
 • NIP bądź REGON - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych.

 

W przypadku składania deklaracji przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej, w tej części należy umieścić dane spółdzielni oraz w części H opatrzyć podpisami osób upoważnionych do reprezentacji spółdzielni.

 

W przypadku składania deklaracji przez wspólnotę mieszkaniową, w której powołano zarząd, w tej części należy umieścić dane wspólnoty oraz w części H opatrzyć podpisami - w sytuacji, gdy zarząd jest kilkuosobowy - przynajmniej dwóch członków zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji.

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej, w której zarząd nieruchomością wspólną został powierzony określonej osobie fizycznej lub prawnej, wówczas w tej części należy umieścić  dane osoby reprezentującej oraz w części H opatrzyć podpisem przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej.

 

Część B.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

W tej części należy wpisać adres zamieszkania osoby/adres organu składającego deklarację. Na adres ten kierowana będzie korespondencja z Urzędu.

Część B.3 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

W tej części należy wpisać adres nieruchomości położonej na terenie Cieszyna, z której mają być odbierane odpady. Jeżeli składający deklarację posiada na terenie Cieszyna inne nieruchomości zamieszkałe bądź niezamieszkałe, wypełnia dla każdej z nich oddzielną deklarację. 

W przypadku, gdy adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne jest tożsamy z adresem właściciela nieruchomości, należy zaznaczyć pierwszy kwadrat oraz wypełnić poz. 3 (w sytuacji, gdy danej nieruchomości nie nadano jeszcze numeru porządkowego, a powstają na niej odpady komunalne) oraz poz. 4 określając w ten sposób rodzaj nieruchomości. W pozostałych przypadkach należy wypełnić wszystkie pozycje części B.3.

 

Część C. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

W przypadku nieruchomości zamieszkałych w tej części właściciele nieruchomości w poz. 1 określają ilość osób zamieszkujących nieruchomość oraz w poz. 2 wyliczają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, zgodnie z którą wysokość  stawki  wynosi:

 • 8,30 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób  selektywny:
 • 18,60 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane i odbierane  w sposób selektywny;

Należy pamiętać, że w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy ilością osób zamieszkujących na nieruchomości wskazaną w składanej deklaracji a ilością zameldowanych osób na tej nieruchomości, w części G należy umieścić informację o przyczynie takiej rozbieżności. Dodatkowo do deklaracji można dołączyć dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji zgodnie z wykazem zamieszczonym w uchwale w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Część D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność powodująca  powstawanie odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości oblicza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności, częstotliwości wywozu w miesiącu oraz stawki opłaty za pojemnik, określonej w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna.

Przykład uwzględniający selektywna zbiórkę odpadów komunalnych:

1 szt pojemnik 110 l x 2 (wywozy w miesiącu) x 14,20 zł = 28,40 zł

2 szt pojemnik 60 l x 2 (wywozy w miesiącu) x 8,80 zł = 35,20 zł

 całkowita wysokość opłaty w miesiącu = 63,60 zł

 opłata kwartalna = 190,80 zł

Obowiązujące stawki za pojemnik

  • za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości, na których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 8,10 zł;

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 8,80 zł;

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 14,20 zł;

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 15,50 zł;

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 28,70 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 96,10 zł.

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 390 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 540 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 750 zł.

   • za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

 1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 10,50 zł;

 2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 11,40 zł;

 3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 18,50 zł;

 4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 20,20 zł;

 5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 37,30 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 124,90 zł.

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 507 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 702 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 975 zł.;

 

Uwaga! Minimalna wielkość pojemników, w które ma być wyposażona nieruchomość oraz ich minimalna częstotliwość wywożenia została określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn.

 

Część E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ.

W przypadku nieruchomości, która jest w części zamieszkała, a w części niezamieszkała i w obu częściach powstają odpady komunalne, właściciel nieruchomości oblicza wysokość opłaty jako sumę opłaty wykazanej w części C (przeznaczonej do obliczenia opłaty dla nieruchomości zamieszkałych) i opłaty wskazanej w części D (przeznaczonej  do obliczania opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady).

 

Część F. ZAŁĄCZNIKI

W przypadku przedłożenia przez właściciela nieruchomości dokumentów potwierdzających dane zawarte w składanej deklaracji, w tej części należy wymienić rodzaj dołączonych dokumentów.

 

Część G.UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

W tej części należy umieścić informacje o przyczynie zaistnienia rozbieżności pomiędzy ilością osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość wykazaną w składanej deklaracji a ilością osób zameldowanych na danej nieruchomości oraz można w niej umieścić wszelkie informacje mające znaczenie przy weryfikacji składanej deklaracji.

 

Część H. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Ta część przeznaczona jest do podpisania deklaracji oraz złożenia stosownych oświadczeń przez właściciela nieruchomości. Deklaracja może być podpisana także przez pełnomocnika właściciela nieruchomości. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej (w wysokości 17 zł).

 

Część I. ADNOTACJE ORGANU

Wypełnia organ przyjmujący deklarację.