Roczna opłata ryczałtowa - kogo dotyczy

Archiwum Archiwum » Roczna opłata ryczałtowa - kogo dotyczy

ROCZNA OPŁATA RYCZAŁTOWA ZA ODPADY

– KOGO DOTYCZY

 

Nowelizacja z lutego 2015 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obowiązek określenia przez gminę rocznej ryczałtowej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości:

  • na których znajdują się domki letniskowe,

  • innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

        Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska domki letniskowe nie służą do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych tylko do celów związanych z wypoczynkiem. Inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowią otwartą kategorię nieruchomości, o zaliczeniu do której decydują pełnione funkcje – mieszczą się tu np. ogródki działkowe (zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) podstawowymi celami rodzinnego ogrodu działkowego jest m.in. zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych). Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy winna uchwalić ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe (np. działki rekreacyjne). Taką uchwałę Rada Miejska Cieszyna podjęła na sesji w dniu 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą opłatę roczną ryczałtową określono w wysokości:

  • 46,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

  • 59,80 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

 

Opłatę roczną ryczałtową należy wnosić bez wezwania za cały rok, w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część roku należy uiścić, w terminie:

  • do dnia 15 lipca każdego roku, lub

  • w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (dot. nowo wybudowanego domku letniskowego czy zakupu nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).

Podsumowując, właściciel nieruchomości:

  • na której znajduje się domek letniskowy,lub

  • wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedyne przez część roku,

zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której w części F formularza deklaracji określa wysokość rocznej ryczałtowej opłaty, jaką należy wnosić w wyznaczonych terminach.