Zużyte baterie i akumulatory

Selektywna zbiórka Selektywna zbiórka » Zużyte baterie i akumulatory

Data:2014-05-09 12:48
 • /www.pixabay.com
  /www.pixabay.com

 Baterie ze względu na zawarty w nich ołów (niszczy czerwone krwinki i enzymy), kadm (prowadzi do zmian nowotworowych), rtęć (wywołuje zaburzenia widzenia i świadomości) i nikiel (wywołuje zmiany nowotworowe) stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowi i środowiska naturalnego. Podczas składowania baterii na wysypisku ich powłoka z czasem koroduje powodując przedostanie się zawartości do wód gruntowych a następnie poprzez łańcuch pokarmowy do roślin, zwierząt i ludzi.

Jedynym sposobem, aby chronić środowisko i zdrowie ludzi jest prowadzenie selektywnej zbiórki baterii.

Zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687).

Poniżej zawarto wybrane informacje, o których powinien wiedzieć każdy, kto dysponuje odpadem w postaci zużytych baterii i akumulatorów przenośnych (tzw. użytkownik końcowy):

 1. Czym jest bateria przenośna lub akumulator przenośny – to bateria i akumulator, w tym ogniwo guzikowe lub zestaw, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej i akumulatora samochodowego;

 2. Obowiązki użytkownika końcowego – każdy posiadacz zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, które nie mogą stanowić już źródła energii jest zobowiązany do ich przekazania do zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub do miejsca odbioru;

 3. Jakie podmioty mamy na myśli jeżeli mówimy o zbierającym zużyte baterie:

  a) podmiot prowadzący punkt zbierania odpadów, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,

  b) gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

  c) przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 4. Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) przekracza 25 m2, jest obowiązany do:

  a) przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie,

  b) przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa powyżej, sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

 5. Sprzedawca hurtowy baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych jest obowiązany do:

  a) przyjęcia zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego oraz od sprzedawcy detalicznego, któremu przekazał baterie przenośne lub akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;

  b) przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa powyżej zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory;

 6. Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest obowiązany do:

  a) przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;

  b) przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa powyżej zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

 7. Prowadzący miejsce odbioru, niebędący sprzedawcą detalicznym, sprzedawcą hurtowym lub przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, może przyjmować od użytkowników końcowych zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, jeżeli ma zawartą stosowną umowę ze zbierającym tego typu odpady. Umowa jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ważne !

 1. W miejscu odbioru zakazuje się zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Kto, wbrew zakazowi umieszcza zużyte baterie lub zużyte akumulatory razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku, podlega karze grzywny.

 2. Pojemniki służące do zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w miejscach odbioru powinny być ustawione w miejscu publicznie dostępnym;

 3. W miejscach odbioru zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne są przyjmowane nieodpłatnie;

 4. W miejscu odbioru powinna znajdować się czytelna i dostępna dla użytkownika końcowego informacja na temat możliwości oddania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w tym miejscu;

 5. Informacja, o której mowa powyżej, może być umieszczona na pojemniku służącym do zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;

 6. Zakazuje się unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów przez ich składowanie na składowisku odpadów lub termiczne przekształcanie;

 7. Kontrole przestrzegania przez sprzedawców hurtowych i detalicznych przepisów wymienianych w ustawie o bateriach i akumulatorach sprawuje wojewódzki inspektor inspekcji handlowej;

 8. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do przekazania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, a w przypadku zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych - w pierwszej kolejności prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, który prowadzi co najmniej sortowanie zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Kto działa wbrew temu przepisowi podlega karze pieniężnej od 5000 zł do 100 000 zł.

Punkty do których można przekazać tego typu odpady:

Urząd Miejski w Cieszynie                                                        ul. Rynek 1

                                                                                                   ul. Srebrna 2

                                                                                                 ul. Kochanowskiego 14

Starostwo Powiatowe w Cieszynie                                       ul. Bobrecka 29

Firma Handlowo-Usługowa  Aleksandra Słupska                 ul. Rynek 3

 

 Zbiórka zużytych baterii prowadzona jest również na terenie większości szkół Gminy Cieszyn, według poniższego wykazu:

Szkoła Podstawowa nr 1                                                            ul. Matejki 3

Szkoła Podstawowa nr 2                                                            ul. Chopina 37

Szkoła Podstawowa nr 3                                                            ul. Gen. Hallera 8 

Szkoła Podstawowa nr 4                                                            ul. Plac Wolności 7a

Szkoła Podstawowa nr 6                                                            ul. Katowicka 68

Szkoła Podstawowa nr 7                                                            ul. Bielska 247

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny                    ul. Błogocka 19

Alternatywna Szkoła Podstawowa                                            ul. Czytelni Ludowej 4

Gimnazjum nr 1                                                                         ul. Michejdy 1

Gimnazjum nr 2                                                                         ul. Szymanowskiego 9

Gimnazjum nr 3                                                                         ul. Wojska Polskiego 1

Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickie w Cieszynie                 ul. Sienkiewicza 2

Katolickie LO im. Melchiora Grodzieckiego                                 Pl. Dominikański 2

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy                             ul. Wojska Polskiego 3