Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

Aktualności » Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

2019-11-13 15:27

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

 

w sprawie uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.689.2019 z dnia 9 października 2019 r. Możliwość przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), zaś ich tryb określony został w uchwale Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.689.2019 z dnia 9 października 2019 r. za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Konsultacje trwały od dnia 18 października 2019 r. do dnia 28 października 2019 r.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl, w zakładce Konsultacje), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1 w gablocie na I piętrze) oraz w Wiadomościach Ratuszowych.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Cieszynie wpłynęły dwie uwagi i opinie w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Odnosząc się do uwag złożonych w dniu:

  1. 25.10.2019 r. – należy stwierdzić, iż projekt uchwały klarownie określa wysokość oraz zakres udzielanych bonifikat. Ograniczenie posiadania nieruchomości lokalowych (i domów) lub udziałów w tych nieruchomościach tylko do powiatu cieszyńskiego nie uprawnia do nabycia najmowanego mieszkania komunalnego za obniżoną cenę uwzględniającą bonifikatę,

  2. 27.10.2019 r. – stwierdzono, iż wysokość bonifikaty nie będzie dodatkowo powiększana o kolejne upusty związane z okresem najmu, natomiast nabywanie lokalu z bonifikatą przez osobę inną niż najemca, np. przez osobę bliską najemcy, stałoby w sprzeczności z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym z możliwością sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, obowiązek przeprowadzenia konsultacji uważa się za spełniony.

Informację o wynikach konsultacji umieszcza się na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w Wiadomościach Ratuszowych, w terminie do 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do zgłaszania opinii i uwag.

 

Cieszyn, dnia 30 października 2019 r.