Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

Aktualności » Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

2019-11-13 15:29

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

 

w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat


Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.687.2019 z dnia 9 października 2019 r. Możliwość przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), zaś ich tryb określony został w uchwale Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.687.2019 z dnia 9 października 2019 r. za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Konsultacje trwały od dnia 18 października 2019 r. do dnia 28 października 2019 r.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl, w zakładce Konsultacje), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1 w gablocie na I piętrze) oraz w Wiadomościach Ratuszowych.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Cieszynie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, obowiązek przeprowadzenia konsultacji uważa się za spełniony.

Informację o wynikach konsultacji umieszcza się na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w Wiadomościach Ratuszowych, w terminie do 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do zgłaszania opinii i uwag.