Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

Aktualności » Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

2019-11-08 08:08

w sprawie zmiany uchwały nr XV/122/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie programu pn. „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna na temat projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XV/122/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie programu pn. „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”, ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Nr 0050.644.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/122/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie programu pn. „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”.

Możliwość przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5a ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), zaś tryb określony został w uchwale XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna. Za przeprowadzenie konsultacji był odpowiedzialny Wydział Spraw Obywatelskich  i Działalności Gospodarczej, zgodnie z  zarządzeniem  Nr 0050.644.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 września 2019 roku. Konsultacje miały zasięg ogólnomiejski i trwały od dnia 7 października 2019 roku do dnia 17 października 2019 roku.

Przedmiot konsultacji, którym był projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  nr XV/122/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie programu pn. „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”, został umieszczony w trybie określonym w przytoczonej powyżej uchwale: na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl, w zakładce „Konsultacje społeczne”), na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz  w „Wiadomościach Ratuszowych”, a także udostępniony zainteresowanym w Urzędzie Miejskim   w Cieszynie w Puncie Obsługi Klienta.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Cieszynie wpłynął 1 wniosek dotyczący zmian projektu uchwały.

 

Cieszyn, 21 października 2019 roku