Urząd Stanu Cywilnego

Urząd od środka » Wydziały » Urząd Stanu Cywilnego

ul. Kochanowskiego 14,
43-400 Cieszyn
tel. (33) 4794 365
 
Kierownik: Lorek Artur,
tel.: (33) 4794 363


Jak zarejestrować urodzenie się dziecka w USC:

      Akt urodzenia sporządza się na podstawie zaświadczenia, wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Zaświadczenia te, drogą służbową są przekazywane przez ZOZ w Cieszynie do Urzędu Stanu Cywilnego.

      Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są ojciec lub matka dziecka, a gdy żadna z tych osób nie może spełnić tego obowiązku, zgłoszenia w imieniu tych osób może dokonać pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i wymieniać imię, jakie ma być nadane dziecku.

Zgłoszenia urodzenia należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.

Osoba dokonująca zgłoszenia powinna przedłożyć w USC następujące dokumenty:

 1. dowody osobiste rodziców dziecka,
 2. jeżeli rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim należy przedłożyć odpis aktu małżeństwa,
 3. jeżeli matka dziecka jest panną, przedkłada odpis aktu urodzenia, a jeżeli matka dziecka jest wdową lub rozwiedzioną przedkłada dokument stwierdzający ustanie lub unieważnienie małżeństwa, tj. odpis aktu zgonu męża lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Procedura w skrócie:

 • osoba zgłaszająca przedstawia do wglądu w/w dokumenty,
 • pracownik USC wyszukuje właściwe zgłoszenie urodzenia dziecka przekazane przez Szpital Śląski,
 • osoba zgłaszająca nadaje dziecku imię (nie więcej niż dwa)
 • Urząd Stanu Cywilnego sporządza akt urodzenia dziecka, który podpisuje osoba zgłaszająca,
 • Urząd Stanu Cywilnego wydaje osobie zgłaszającej jeden odpis aktu urodzenia, dokonuje zameldowania z urzędu do miejsca pobytu stałego rodziców.

Czynności związane z rejestracją noworodka wolne są od opłaty skarbowej.

Rejestracja zgonu:

      Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia zgonu.

      Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności: małżonek lub dzieci zmarłego, a w następnej kolejności krewni lub powinowaci zmarłego.


Osoba dokonująca zgłoszenia zgonu powinna przedłożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego następujące dokumenty:

 1. kartę zgonu wystawioną przez lekarza,
 2. dowód osobisty osoby zmarłej,
 3. książeczkę wojskową, jeżeli zmarł mężczyzna przed 50 rokiem życia,
 4. w miarę możliwości akt urodzenia oraz akt małżeństwa zmarłego,
 5. paszport osoby zmarłej.

Procedura w skrócie:

 • osoba zgłaszająca przedkłada w Urzędzie Stanu Cywilnego wyżej wymienione dokumenty dotyczące osoby zmarłej oraz do wglądu, swój własny dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 • pracownik USC sprawdza dokumenty, a następnie sporządza akt zgonu, który podpisuje osoba zgłaszająca zgon,
 • Urząd Stanu Cywilnego wydaje osobie zgłaszającej potwierdzoną część karty zgonu, która przeznaczona jest do załatwienia formalności związanych z pogrzebem,
 • Urząd Stanu Cywilnego wydaje również trzy skrócone odpisy aktu zgonu oraz dokonuje z urzędu wymeldowania osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego.

Czynności związane z rejestracją zgonu wolne są od opłaty skarbowej.

Zawarcie małżeństwa:

      Zawarcie małżeństwa to czynność prawna polegająca na złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub osobą duchowną.

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa przed kierownikiem USC:

      Wstępną czynnością, której należy dokonać, jest podpisanie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zapewnień, że nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa. W tym celu oboje przyszli małżonkowie powinni zgłosić się u kierownika lub zastępcy kierownika USC z następującymi dokumentami:

 1. dowody osobiste,
 2. odpisy skrócone aktu urodzenia (nie składają tych odpisów osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w USC miejsca swojego urodzenia),
 3. w razie niepełnoletności - prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa,
 4. wdowy i wdowcy - odpis aktu zgonu współmałżonka,
 5. rozwiedzeni - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa (nie składają tych odpisów osoby, których poprzednie miejsce zawarcia małżeństwa było w tym samym USC),
 6. obywatele obcego państwa przedkładają paszport oraz zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa według prawa państwa, którego są obywatelami.


      Małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby które zamierzają je zawrzeć złożyły kierownikowi USC zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Akt małżeństwa:

      W dniu zawarcia małżeństwa nowożeńcy wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami zgłaszają się na 10 do 15 minut przed wyznaczoną godziną do Urzędu Stanu Cywilnego. Niezbędnymi dokumentami w dniu ślubu są dla przyszłych małżonków dowody osobiste, na podstawie których sprawdza się tożsamość. Dowody osobiste lub inne dokumenty tożsamości winni posiadać także świadkowie.
      Po zawarciu małżeństwa i podpisaniu aktu małżeństwa nowożeńcy otrzymują trzy skrócone odpisy aktu małżeństwa.

Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną:

      W celu zawarcia małżeństwa przed osobą duchowną, ze skutkami cywilnymi osoby, które decydują się na taką formę zawarcia małżeństwa załatwiają w urzędzie stanu cywilnego wszystkie prawie takie same formalności jak przed ślubem cywilnym. Zamiast jedna ceremonii ślubu otrzymują zaświadczenie, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które przedkładają w parafii, w której ma odbyć się ślub kościelny. Zaświadczenie to wydaje USC miejsca pobytu stałego jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo. Po otrzymaniu zaświadczenia o ślubie kościelnym (w ciągu 5 dni od dnia ślubu) urząd stanu cywilnego sporządza akt małżeństwa.

Pozostałe szczególne przypadki rejestracji stanu cywilnego:

 1. Wpisywanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego,
 2. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
 3. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które nie zostały zarejestrowane w zagranicznych urzędach stanu cywilnego,
 4. Odtwarzanie akt stanu cywilnego,
 5. Sprostowanie akt stanu cywilnego,
 6. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
 7. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 8. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka,
 9. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 10. Wydawanie odpisów akt stanu cywilnego.


Przepisy prawne:

 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 2. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego,
 3. Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe,
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. i Adm. z dnia 26.10.1998
 5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewn. i Adm. z dnia 4.11.1998
Wykaz opłat skarbowych pobieranych przez Urząd Stanu Cywilnego (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz 1635/):
 • Sporządzenia aktu małżeństwa - 84 zł.
 • Odpis zupełny aktu cywilnego - 33 zł.
 • Odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22 zł.
 • Zaświadczenie, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą - 38 zł.
 • Zaświadczenie o dokonanym w księdze wpisie lub jego braku - 24 zł.
 • Pozostałe zaświadczenia - 26 zł.
 • Decyzja administracyjna - wpisanie aktu zagranicznego do polskich ksiąg stanu cywilnego - 50 zł.
 • Inne decyzje administracyjne wydawane w USC - 39 zł.
 • Inne czynności urzędu stanu cywilnego - 11 zł.
 • Poświadczenie kopii aktu stanu cywilnego od każdej strony - 5 zł.