Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Uzgadnianie dokumentacji technicznych

Jak załatwić sprawę » Miejski Zarząd Dróg » Uzgadnianie dokumentacji technicznych

Zakres uzgodnień:

 1. obiekty liniowe - inwestycje i remonty:
  • kanalizacja sanitarna i deszczowa
  • linie telefoniczne
  • kable elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia
  • sieć wodociągowa
  • sieć gazowa
 2. włączenia do drogi - budowa i modernizacja:
  • zjazd publiczny i indywidualny
  • skrzyżowanie z niższymi klasami dróg
 3. ogrodzenia:
  • ogrodzenia działki
 4. uzgodnienie projektu zagospodarowania działki

Wymagane dokumenty:

 1. Mapa zasadnicza w skali 1: 500
 2. Upoważnienie, gdy w imieniu inwestora występuje pełnomocnik
 3. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla działek przez które biegnie wnioskowana inwestycja
 4. Charakterystyczne przekroje (dot. poz. 1 i 2 jw.)

Miejsce złożenia dokumentów:

      Miejski Zarząd Dróg Cieszyn, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn, Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego tel. (33) 479 52 53

Opłaty:

      Opłata skarbowa wynikająca z ustawy o opłacie skarbowej z dnia 09.09.2000 r. (5,00 zł - wniosek, 0,50 zł - każdy załącznik, 15,00 zł - za pełnomocnictwo)

Termin i sposób załatwienia:

      Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg wydaje decyzje administracyjną będącą uzgodnieniem w terminie określonym w KPA, zwykle do 14 dni od dni złożenia wniosku

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późn. zm.;
 2. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane z późn. zm;
 3. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać publiczne i ich usytuowanie.
 4. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowani.

Uwagi:

      Tadeusz Guziur - inspektor d/s dokumentacji, tel. (33) 479 52 53, w godzinach od 7.00 do 15.00