Wydział Kultury

Urząd od środka » Wydziały » Wydział Kultury

Rynek 1
43-400 Cieszyn
tel. (33) 4794 332,
kultura@um.cieszyn.pl

Naczelnik: Piotr Gruchel
tel. (33) 4794 340

 

Zakres działania, zadania własne:

 1. prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,

 2. nadzór i koordynacja wszystkich imprez kulturalnych organizowanych w Mieście Cieszynie.

 3. planowanie i opracowywanie budżetu,

 4. sporządzanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań w rozdziale "Pozostałe zadania w kulturze" dla potrzeb wewnętrznych, Rady Miejskiej oraz organów zewnętrznych,

 5. inicjowanie i koordynowanie działań kulturalnych prowadzonych w instytucjach kultury oraz jednostkach oświatowych miasta,

 6. analiza funkcjonowania, nadzór merytoryczny oraz współpraca organizacyjna z miejskimi instytucjami kultury,

 7. realizacja bądź współrealizacja imprez kulturalnych, których Miasto Cieszyn jest bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, obejmuje nad nimi formalny patronat bądź udziela dofinansowania na ich realizację,

 8. inicjowanie i realizacja imprez kulturalnych aktywizujących lokalny amatorski ruch artystyczny, w tym działań w zakresie integracji społeczności polsko - czeskiego pogranicza,

 9. współdziałanie z innymi wydziałami, instytucjami, organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie kultury,

 10. realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także kontrola i rozliczanie udzielonych dotacji,

 11. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie organizowanych lub koordynowanych przedsięwzięć, współpraca z innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną na terenie miasta,

 12. przyjmowanie zawiadomień od podmiotów prowadzących działalność kulturalną o organizowaniu imprez artystycznych i rozrywkowych odbywających się poza ich stałą siedzibą, a mających mieć miejsce na terenie miasta,

 13. pozyskiwanie zewnętrznych środków pomocowych na realizację działań kulturalnych w mieście oraz konsultowanie projektów innych podmiotów ubiegających się o środki pomocowe,

 14. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizowanych zadań, prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wnioskowanie o nagrody w dziedzinie kultury przyznawane przez inne instytucje,