Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Urząd od środka » Wydziały » Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Rynek 1
43-400 Cieszyn

Naczelnik: Arkadiusz Skowroński,
tel. 33 47 94 250

fax. 33 47 94 303
e-mail: srm@um.cieszyn.pl

Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu:
Kierownik: Kazimierz Guziur,
tel. 33 47 94 260
e-mail: srm@um.cieszyn.pl

Referat Planowania:
Kierownik: Halina Mierzejewska,
tel. 33 47 94 263
e-mail: srm@um.cieszyn.pl

Referat Infrastruktury Miejskiej:
Kierownik: Zofia Gruszczyk,
tel. 33 47 94 255
e-mail: rdg@um.cieszyn.pl

Zakres działania:

Referat Strategii:

 1. gromadzenie i analizowanie danych na temat gospodarczego, społecznego i przestrzennego rozwoju miasta Cieszyna,
 2. opracowywanie ocen i prognoz gospodarczych społecznego i przestrzennego rozwoju miasta,
 3. współpraca z wydziałami Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie opracowania i wykonania projektów będących elementami realizowanej strategii rozwoju miasta,
 4. opracowywanie sprawozdań na temat stanu realizacji strategii i rozwoju, przedstawianie zagrożeń w ich realizacji oraz ewentualnych propozycji modyfikacji,
 5. opracowywanie wieloletniego planu inwestycji wraz z ustaleniem źródeł ich finansowania w ramach procedury tworzenia i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 6. przeprowadzanie procedur kwalifikacji w zakresie Lokalnych Inicjatyw Mieszkaniowych oraz Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych,
 7. opracowywanie ofert inwestycyjnych i materiałów związanych z gospodarczą promocją miasta,
 8. prowadzenie spraw związanych z integracją europejską,
 9. realizacja działań wynikających ze współpracy zagranicznej miasta,
 10. działanie na rzecz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania projektów realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich,
 11. koordynowanie prac związanych z wdrażaniem i rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej w miejskich jednostkach organizacyjnych,
 12. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Cieszyna w oparciu o przepisy ustawy Prawo Energetyczne.


Referat Planowania Przestrzennego:

 1. prowadzenie wszelkich czynności związanych z opracowywaniem projektów i uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 2. opracowywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta,
 3. prowadzenie analizy wniosków w sprawie sporządzania lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 4. prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawach:
  • ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustalania warunków zabudowy,
  • stwierdzania wygaśnięcia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz stwierdzania wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy,
  • ustalania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • wydawania wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 6. prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami związanych z podziałami nieruchomości,
 8. współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w procedurze podziałów nieruchomości z gminnego zasobu,
 9. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie:
  • prowadzenia gminnej ewidencji zabytków,
  • sporządzania gminnego programu opieki nad zabytkami oraz opracowywania okresowych sprawozdań z jego realizacji,
  • przekazywania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków zawiadomień o odkryciu lub znalezieniu zabytków,
 10. wykonywanie zadań związanych z wydatkowaniem środków budżetowych Gminy Cieszyn w ramach programów pomocowych skierowanych na ochronę zabytków,
 11. współpraca z administracją rządową w zakresie aktualizacji wojewódzkiej ewidencji miejsc pamięci narodowej.


Referat Działalności Gospodarczej:

 1. wykonywanie czynności związanych z Centralną Ewidencją i Informacją Działalności Gospodarczej,
 2. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, nadzorowanie terminowego uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dot. obrotu napojami alkoholowymi,
 3. dokonywanie analiz stanu sieci handlu, gastronomii i usług,
 4. współdziałanie z placówkami handlowymi, gastronomicznymi i usługowymi w kierunku maksymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta,
 5. określanie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych,
 6. obsługa czynności nadzorczych nad spółkami prawa handlowego, których udziały są własnością gminy,
 7. współpraca ze związkami i stowarzyszeniami międzygminnymi, których miasto Cieszyn jest członkiem,
 8. wnioskowanie o ustalanie miejsc przeznaczonych dla prowadzenia działalności handlowej,
 9. określanie strefy cen (strefy taryfowej) obowiązującej przy przewozie osób i załadunku taksówkami osobowymi i bagażowymi,
 10. współpraca z wydziałami Urzędu oraz jednostkami zewnętrznymi w zakresie zgodnego z prawem prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na terenie Cieszyna,
 11. wydawanie licencji oraz zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi,
 12. prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu i współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorcami tworzącymi miejsca pracy,
 13. prowadzenie bazy danych o wolnych obiektach, powierzchniach produkcyjnych i usługowych,
 14. sporządzanie zbiorczych sprawozdań z udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom,
 15. prowadzenie rejestrów żłobków i klubów dziecięcych oraz wydawanie tym podmiotom zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru,
 16. sprawowanie nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,
 17. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji na prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych.

 

      Szczegółowe informacje na temat stosowanych procedur oraz formularze do pobrania znajdują się w menu: Jak załatwić sprawę/Wydział Strategii i Rozwoju Miasta.