Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wydzierżawianie gruntów Gminy Cieszyn

Jak załatwić sprawę » Wydział Gospodarki Nieruchomościami » Wydzierżawianie gruntów Gminy Cieszyn

Wymagane dokumenty:

      Pisemny wniosek o wydzierżawienie gruntu ze wskazaniem numeru działki, obrębu i powierzchni, mapki z zaznaczonym terenem będącym przedmiotem dzierżawy oraz określeniem czasu i celu dzierżawy. 

Etapy - czynności procedury (ogólny zarys):

      Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników       

      Złożenie wniosku u Burmistrza Miasta Cieszyna w Biurze Podawczym (parter) Ratusz - Rynek 1. 
Szczegółowych informacji udziela p. Natalia Piksa, pok. 6A (parter), tel. 33/ 4794 237. 

Opłaty:

      Od wniosku nie pobiera się opłat skarbowych.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.z 1964 r. nr 16 poz. 93) 
  3. W przypadku wydzierżawiania gruntów Gminy Cieszyn wysokość stawek czynszu dzierżawnego określa Zarządzenie nr 0050.557.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego (najmu) nieruchomości położonych w poszczególnych strefach Miasta Cieszyna

Termin i sposób załatwienia:

      Obowiązujące przepisy nie przewidują terminów na załatwienie wniosku o wydzierżawienie nieruchomości.

Tryb odwoławczy:

      Sprawy o charakterze cywilno - prawnym, do których należy również zawieranie umów dzierżawy nie podlegają trybowi odwoławczemu. Spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygnąć może wyłącznie właściwy sąd powszechny.

Uwagi:

      Burmistrz Miasta zatwierdza wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz ten zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie /Rynek 1-Ratusz, I piętro/ na okres 21 dni. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w "Wiadomościach Ratuszowych", na zewnętrznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

      Ostateczną decyzję o wydzierżawieniu gruntu na rzecz wnioskodawcy podejmuje Burmistrz Miasta Cieszyna. Umowa dzierżawy zawierana jest pomiędzy Gminą Cieszyn reprezentowaną przez Burmistrza Miasta bądź osobę przez niego upoważnioną i wnioskodawcą.

 

Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności:
Zastępca Naczelnika - Natalia Piksa