Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.125.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 marca 2020 roku

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.125.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 marca 2020 roku

2020-03-18 10:44

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadających Gminie Cieszyn lub jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), § 3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Ślą. 2017 r., poz. 4208)

§ 1

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały w sprawie  niedochodzenia należności   z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadających Gminie Cieszyn lub jej jednostkom organizacyjnym.

2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 6 kwietnia 2020 r., a termin zakończenia na dzień 16 kwietnia 2020 r.

§ 2

1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. platformy internetowej – publikacja przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii 1 wykorzystaniem formularza elektronicznego, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, przesłanego na adres umcieszyn@finn.pl
  2. zbierania uwag i opinii pisemnych złożonych w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

2. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w Wiadomościach Ratuszowych.