Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.240.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 kwietnia 2019 roku

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.240.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 kwietnia 2019 roku

2019-04-15 16:01

Zarządzenie Nr 0050.240.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 10 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r., poz 506), stosownie do regulacji zawartej w § 3  uchwały nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017, poz. 4208), w celu przeprowadzenia społecznej diagnozy oraz pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji  dla projektowanych rozwiązań tzw. uchwały krajobrazowej zainicjowanej uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna  Nr XXIV/322/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przygotowaniu projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, zarządzam:

§1

  1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie:

a) informacji na stronie internetowej projektu uchwały  z broszurą informacyjną,

b) dialogu społecznego – spotkanie otwarte oraz spotkanie warsztatowe,

c) dialogu społecznego – indywidualne spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami,   mieszkańcami  i właścicielami nieruchomości,

d) zbieranie wniosków przez: biuro podawcze UM Cieszyna, adres e-mail: urzad@um.cieszyn.pl, adres e-mail: krajobraz.cieszy@gmail.com oraz formularz online na stronie internetowej projektu.

  1. Konsultacje społeczne dotyczą obszaru Gminy Cieszyn.
  2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są:

a)  mieszkańcy Gminy Cieszyn,

b) właściciele, użytkownicy  i najemcy nieruchomości położonych na obszarze Gminy Cieszyn,

c) przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Gminy Cieszyn,

4. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 23 kwietnia 2019 r., a termin ich zakończenia na dzień 21 maja 2019 r., przy następującym sposobie realizacji:

a) publikacja na stronie internetowej 23 kwietnia 2019 r.,

b) przeprowadzenie dialogu społecznego w terminie 06-10 maja 2019 r.,

c) zbieranie wniosków w terminie 07-21 maja 2019 r.

§2

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego
w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.