Zarządzenie Nr 0050.344.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 maja 2019 r.

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.344.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 maja 2019 r.

2019-05-23 08:33

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Cieszyna

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2019.506)

§ 1

Wprowadzam Regulamin funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Cieszyna w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej w Cieszynie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania