Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 stycznia 2019 roku

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 stycznia 2019 roku

2019-01-16 09:22

 

 

Zarządzenie Nr 0050.39.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 14 stycznia 2019 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXXV/340/17 Rady Miej skiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna zarządzam, co następuje:

§1

1. Przeprowadzić w terminie od 26 stycznia 2019 r. godz. 0:00 do 10 lutego 2019 r. godz. 24:00 konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna w sprawie wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.
2. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski.

§2

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie głosowania z wykorzystaniem interaktywnego formularza dostępnego na stronie www.cieszyn.budzet-obywatelski.org.
2. Osobom chcącym oddać głos, a nie posiadającym dostępu do sieci Internet, umożliwia się oddanie głosu w formie elektronicznej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego znajdującego się w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, ul. Głęboka 15 oraz w jej filiach: ul. Wąska 2, ul. Cieńciały 1, ul. Kamienna 3c, ul. Srebrna 6. Oddanie głosu będzie możliwe w godzinach otwarcia wymienionych placówek.

§3

1. W celu weryfikacji poprawnoser wyników głosowania mieszkaniec oddający swój głos zobowiązany jest do podania nr PESEL.
2. W ramach oddanego głosu każdy mieszkaniec Cieszyna może zaznaczyć 1 projekt.

§4

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami.

§5

Zobowiązać Kierownika Biura Promocji, Informacji Turystyki do przeprowadzenia akcji informacyjnej w sprawie głosowania.

§6

Zobowiązać Naczelnika Wydziału Organizacyjnego oraz Dyrektora Biblioteki Miejskiej do zabezpieczenia sprzętu umożliwiającego oddanie głosu w placówkach wymienionych w § 2 ust.2.

§7

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.