Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.407.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 września 2020 roku

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.407.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 września 2020 roku

2020-09-04 12:26

Zarządzenie Nr 0050.407.2020

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 2 września 2020 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.), w wykonaniu uchwały
Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3471)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021.
 2. Konsultacje maja zasięg ogólnomiejski i przeprowadza się je na terenie miasta Cieszyna.
 3. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 4 września 2020 r., a termin zakończenia na dzień 21 września 2020 r.
 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Cieszyna.

§ 2

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz
  1) Zbieranie uwag i opinii drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza, przesłanego na adres: msobiecka@um.cieszyn.pl.
  2) Zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza, składanych w biurze podawczym urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.
 2. Formularz uwag i opinii, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Sposób udostępniana dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:
  1) Informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie,
  2) Dodatkowych informacji będzie udzielało samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych osób starszych i niepełnosprawnych Miejskiego Urzędu w Cieszynie (Rynek 1, I piętro, pok. 105) w dniach i godzinach pracy Urzędu.
 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna jest samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych osób starszych i niepełnosprawnych.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarządzenie Nr 0050.407.2020

FORMULARZ uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.407.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 września 2020 r. - Formularz uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

Projekt uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021 (dot. Zarządzenia Nr 0050.407.2020)