Zarządzenie Nr 0050.476.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lipca 2019 roku

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.476.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lipca 2019 roku

2019-07-12 13:15

 

Zarządzenie Nr 0050.476.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 12 lipca 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), stosownie do regulacji zawartej w  § 3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Ślą. 2017 r., poz. 4208)

 

§ 1

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie.
  2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 26 lipca 2019 roku, a termin zakończenia na dzień 5 sierpnia 2019 roku.

 

§ 2

1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. platformy internetowej – publikacja przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii w wykorzystaniem formularza elektronicznego, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, przesłanego na adres poczta@mops.cieszyn.pl,
  2. zbierania uwag i opinii pisemnych złożonych w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

2. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w Wiadomościach Ratuszowych.